Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 698 292 € 5 746 164 € 5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 051 326 € 1 961 547 € 1 977 176 € 1 872 030 € 1 748 271 € 1 307 248 € 431 332 € 508 610 € 537 146 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 015 273 € 1 916 841 € 1 967 926 € 1 834 733 € 1 702 288 € 1 252 579 € 344 414 € 438 401 € 527 877 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 395 497€ 1 494 997€ 1 734 528€ 1 811 764€ 1 675 319€ 1 232 917€ 319 899€ 400 151€ 372 326€
005
A.I.2
Software
458 832€ 223 727€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 659€ 7 660€ 11 661€ 15 661€ 19 662€ 23 663€ 27 665€ 31 665€
007
A.I.4
Goodwill
852€ 3 416€ 5 981€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
160 944€ 194 458€ 225 738€ 11 308€ 11 308€ 7 169€ 117 905€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
36 053 € 44 706 € 3 047 € 11 733 € 20 419 € 55 168 € 38 459 € 2 519 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
21 366€ 32 048€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 687€ 12 658€ 3 047€ 11 733€ 20 419€ 55 168€ 38 459€ 2 519€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
9 250 € 34 250 € 34 250 € 34 250 € 31 750 € 31 750 € 6 750 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
9 250€ 34 250€ 34 250€ 34 250€ 31 750€ 31 750€ 6 750€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 062 345 € 2 524 714 € 3 248 468 € 2 706 298 € 2 527 948 € 2 605 594 € 3 760 329 € 1 041 578 € 170 393 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
29 €
032
B.I.1
Materiál
29€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
233 250 € 16 082 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
222 206€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
11 044€ 16 082€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 734 169 € 2 487 043 € 2 584 759 € 2 624 450 € 2 510 470 € 2 597 070 € 3 647 949 € 979 368 € 94 246 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
299 392€ 1 281 613€ 1 968 411€ 1 917 320€ 1 346 800€ 1 443 854€ 3 070 801€ 363 141€ 49 285€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 052 413€ 816 674€ 310 662€ 62 651€ 350 608€ 304 200€ 412 197€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
642 371€ 790 625€ 759 104€ 486 397€ 177 506€ 28 320€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
255 151€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65 481€ 83 301€ 22 231€ 88 276€ 89 910€ 22 854€ 16 641€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
61 732€ 305 455€ 305 686€ 2 108€ 206€ 1 636€ 841€ 3 670€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
94 926 € 21 589 € 663 709 € 81 848 € 17 478 € 8 524 € 112 351 € 62 210 € 76 147 €
056
B.IV.1
Peniaze
920€ 913€ 1 148€ 1 073€ 1 479€ 949€ 1 128€ 997€ 2 213€
057
B.IV.2
Účty v bankách
94 006€ 20 676€ 8 821€ 80 775€ 15 999€ 7 575€ 111 223€ 61 213€ 73 934€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
653 740€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 584 621 € 1 259 903 € 6 223 € 207 047 € 150 168 € 5 464 € 194 769 € 12 142 € 10 309 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 040€ 6 367€ 6 223€ 7 047€ 5 158€ 5 464€ 194 769€ 12 142€ 10 309€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 577 581€ 1 253 536€ 200 000€ 145 010€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 698 292 € 5 746 164 € 5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
683 496 € 691 271 € 499 983 € 358 257 € 286 731 € -588 767 € 231 517 € -191 640 € -460 369 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
820 284 € 820 285 € 166 545 € 820 284 € 820 284 € 2 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
820 284€ 820 285€ 166 545€ 820 284€ 820 284€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
2 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 2 500 € 656 239 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 2 500€ 656 239€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-159 014 € -347 801 € -489 527 € -561 053 € -616 267 € 204 017 € -219 140 € -487 869 € -412 693 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
259 231€ 204 017€ 204 017€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-159 014€ -347 801€ -489 527€ -820 284€ -820 284€ -219 140€ -487 869€ -412 693€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-7 774 € 191 287 € 141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 973 625 € 4 993 131 € 4 731 884 € 4 427 118 € 4 139 656 € 4 507 073 € 4 154 913 € 1 753 970 € 1 178 217 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
41 063 € 54 015 € 28 511 € 24 717 € 13 557 € 10 262 € 11 448 € 9 505 € 5 783 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
39 088€ 54 015€ 28 511€ 24 717€ 13 557€ 10 262€ 11 448€ 9 505€ 5 783€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 975€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 649 655 € 2 470 843 € 3 897 757 € 3 995 803 € 3 014 488 € 2 329 016 € 854 512 € 1 432 662 € 1 012 717 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 598 833€ 2 466 066€ 3 892 941€ 3 578 393€ 2 723 931€ 2 082 990€ 846 819€ 1 413 043€ 1 011 187€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 794€ 4 777€ 4 816€ 5 564€ 6 424€ 5 559€ 4 333€ 3 149€ 1 530€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
46 028€ 411 846€ 284 133€ 240 467€ 3 360€ 16 470€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 426 609 € 1 428 348 € 555 577 € 406 598 € 734 134 € 1 520 530 € 2 374 844 € 311 803 € 159 717 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 310 308€ 1 316 481€ 256 939€ 349 139€ 699 536€ 889 075€ 2 255 327€ 200 826€ 132 062€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
515 024€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 420€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
100 501€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
51 044€ 41 219€ 31 548€ 21 992€ 16 769€ 23 445€ 30 439€ 27 284€ 12 198€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 450€ 28 220€ 21 348€ 14 684€ 10 532€ 12 738€ 18 258€ 17 724€ 7 817€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 456€ 41 834€ 141 777€ 20 783€ 7 362€ 80 251€ 57 708€ 53 357€ 2 220€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
351€ 594€ 3 464€ -65€ -3€ 13 112€ 12 612€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
856 298 € 1 039 925 € 250 039 € 377 477 € 647 265 € 914 109 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
856 298€ 1 039 925€ 250 039€ 377 477€ 647 265€ 914 109€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
41 171 € 61 762 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 171€ 61 762€