Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
06.04.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
234€ 818€ 150€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
234 € 818 € 150 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 168 290 € 2 395 616 € 2 887 235 € 1 853 386 € 4 768 172 € 1 889 811 € 740 376 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 661 593€ 2 012 554€ 2 205 820€ 851 635€ 4 768 172€ 1 694 930€ 537 212€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
506 697€ 383 062€ 681 415€ 1 001 751€ 194 881€ 203 164€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 938 711 € 1 432 657 € 1 915 104 € 1 729 274 € 3 393 134 € 1 107 831 € 488 611 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 609€ 33 730€ 30 119€ 48 394€ 40 876€ 44 944€ 16 634€
10
B.2
Služby
1 908 102€ 1 398 927€ 1 884 985€ 1 680 880€ 3 352 258€ 1 062 887€ 471 977€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 229 813 € 963 777 € 972 281 € 124 112 € 1 375 038 € 781 980 € 251 765 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
636 381 € 491 678 € 564 878 € 693 771 € 692 277 € 556 627 € 198 270 €
13
C.1
Mzdové náklady
460 927€ 358 265€ 412 036€ 518 356€ 529 179€ 413 970€ 146 221€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
162 198€ 122 544€ 136 871€ 157 396€ 152 779€ 134 762€ 48 170€
16
C.4
Sociálne náklady
13 256€ 10 869€ 15 971€ 18 019€ 10 319€ 7 895€ 3 879€
17
D
Dane a poplatky
1 871€ 391€ 478€ 706€ 556€ 2 453€ 191€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
267 846€ 259 304€ 251 700€ 107 434€ 104 854€ 112 328€ 104 778€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
133 499€ 29 886€ 449 778€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
108 705€ 20 900€ 183 869€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
101 184€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 720€ 1 792€ 7 430€ 4 353€ 3 670€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 764€ 5 309€ 6 360€ 5 307€ 6 773€ 4 565€ -7 109€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
335 465 € 207 095 € 150 657 € -767 874 € 574 931 € 375 586 € -44 365 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
25 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
25 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
11 445€ 24 749€ 25 891€ 30 411€ 16 199€ 3 670€ 297€
39
N
Nákladové úroky
161 621€ 153 295€ 111 495€ 71 782€ 64 152€ 61 462€ 31 187€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 7€ 253€ 49€ 57€ 293€
41
O
Kurzové straty
164€ 130€ 168€ 263€ 389€ 30€ 31€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 787€ 5 533€ 7 044€ 7 944€ 4 045€ 1 419€ 195€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-180 100 € -134 202 € -92 563 € -49 529 € -52 330 € -59 241 € -30 811 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
155 365 € 72 893 € 58 094 € -817 403 € 522 601 € 316 345 € -75 176 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
13 639 € 1 367 € 2 880 € 2 881 € 99 444 € 47 616 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 639€ 1 367€ 2 880€ 2 881€ 99 444€ 47 616€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
155 365 € 72 893 € 58 094 € -817 403 € 522 601 € 316 345 € -75 176 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €