Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 132 533 € 1 355 055 € 1 260 600 € 439 912 € 647 347 € 675 427 € 793 437 € 854 537 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 001 022 € 1 201 154 € 1 120 265 € 407 844 € 470 797 € 568 495 € 620 579 € 738 022 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 001 022 € 1 201 154 € 1 120 265 € 407 844 € 470 797 € 568 495 € 620 579 € 738 022 €
012
A.II.1
Pozemky
6 960€ 6 960€ 6 960€ 6 960€ 6 960€ 6 960€ 6 960€ 6 960€
013
A.II.2
Stavby
297 509€ 323 073€ 348 639€ 374 206€ 397 641€ 423 207€ 448 773€ 474 532€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
696 553€ 871 121€ 637 666€ 26 678€ 66 196€ 138 328€ 164 846€ 256 530€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
127 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
118 311 € 141 481 € 130 841 € 31 056 € 168 321 € 98 729 € 171 075 € 115 040 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 974 € 14 931 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 974€ 14 931€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
104 367 € 67 876 € 105 879 € 8 145 € 162 231 € 81 187 € 126 538 € 93 168 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
77 446 € 51 005 € 39 928 € 8 145 € 162 211 € 81 167 € 126 518 € 93 127 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
77 446€ 51 005€ 39 928€ 8 145€ 162 211€ 81 167€ 126 518€ 93 127€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 854€ 16 871€ 65 951€ 20€ 20€ 20€ 41€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
67€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 944 € 73 605 € 24 962 € 22 911 € 6 090 € 17 542 € 34 563 € 6 941 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 315€ 109€ 220€ 1 506€ 669€ 1 633€ 33 527€ 5 267€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 629€ 73 496€ 24 742€ 21 405€ 5 421€ 15 909€ 1 036€ 1 674€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 200 € 12 420 € 9 494 € 1 012 € 8 229 € 8 203 € 1 783 € 1 475 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 200€ 12 420€ 9 494€ 1 012€ 8 229€ 8 203€ 1 783€ 1 475€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 132 533 € 1 355 055 € 1 260 600 € 439 912 € 647 347 € 675 427 € 793 437 € 854 537 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-199 456 € -122 998 € -101 940 € -190 428 € -236 129 € -194 483 € -191 594 € -117 109 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-128 498 € -107 440 € -195 928 € -241 129 € -199 483 € -196 594 € -122 110 € -121 460 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
133 689€ 133 689€ 45 201€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-262 187€ -241 129€ -241 129€ -241 129€ -199 483€ -196 594€ -122 110€ -121 460€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-76 458 € -21 058 € 88 488 € 45 701 € -41 646 € -2 889 € -74 484 € -649 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 331 967 € 1 478 053 € 1 362 540 € 630 340 € 883 476 € 869 910 € 984 997 € 971 569 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
223 € 181 € 145 € 129 € 129 € 129 € 117 € 81 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
223€ 181€ 145€ 129€ 129€ 129€ 117€ 81€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 252 690 € 1 371 056 € 1 254 238 € 630 211 € 883 347 € 869 781 € 977 298 € 951 483 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 368 € 1 741 € 448 497 € 8 061 € 1 785 € 1 367 € 1 620 € 3 690 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 368€ 1 741€ 448 497€ 8 061€ 1 785€ 1 367€ 1 620€ 3 690€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
975 744€ 1 057 506€ 510 909€ 613 489€ 870 700€ 867 236€ 973 752€ 940 668€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
528€ 519€ 515€ 326€ 694€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
317€ 316€ 315€ 182€ 404€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 770€ 704€ 14 151€ 8 661€ 10 862€ 1 178€ 1 418€ 6 027€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
242 963€ 310 270€ 279 851€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
289 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
289€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
79 054€ 106 816€ 108 157€ 7 582€ 19 716€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 € 34 € 77 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
22€ 34€ 77€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé