Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
41 565 € 30 033 € 27 835 € 18 170 € 56 498 € 65 306 € 56 074 € 27 350 € 19 433 € 29 385 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
670 € 1 280 € 2 510 € 3 740 € 4 971 € 6 524 € 8 113 € 5 985 € 11 161 € 18 189 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
670 € 1 280 € 2 510 € 3 740 € 4 971 € 6 524 € 8 113 € 5 985 € 11 161 € 18 189 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
670€ 1 280€ 2 510€ 3 740€ 4 971€ 6 524€ 8 113€ 2 884€ 2 770€ 4 508€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 101€ 8 391€ 13 681€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 895 € 28 753 € 25 325 € 14 430 € 51 527 € 58 782 € 47 961 € 21 365 € 8 272 € 11 196 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 159 € 26 783 € 20 707 € 10 086 € 41 845 € 40 506 € 39 124 € 17 672 € 4 240 € 6 596 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
11 856€ 26 481€ 16 756€ -3 426€ 41 363€ 40 209€ 38 797€ 17 442€ 3 988€ 6 383€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 569€ 13 229€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
303€ 302€ 382€ 283€ 482€ 297€ 327€ 230€ 252€ 213€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
28 736 € 1 970 € 4 618 € 4 344 € 9 682 € 18 276 € 8 837 € 3 693 € 4 032 € 4 600 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
28 736€ 1 970€ 4 618€ 4 344€ 9 682€ 18 276€ 8 837€ 3 693€ 4 032€ 4 600€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
41 565 € 30 033 € 27 835 € 18 170 € 56 498 € 65 306 € 56 074 € 27 350 € 19 433 € 29 385 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-15 092 € -52 954 € -202 601 € -199 575 € -151 074 € -138 349 € -158 606 € -195 020 € -179 330 € -144 696 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-205 071€ -156 574€ -143 849€ -164 106€ -200 020€ -184 330€ -149 696€ -104 611€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-20 592 € -58 454 € -3 030 € -48 501 € -12 725 € 20 257 € 36 414 € -15 690 € -34 634 € -45 085 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
56 657 € 82 987 € 230 436 € 217 745 € 207 572 € 203 655 € 214 680 € 222 370 € 198 763 € 174 081 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 882€ 3 397€ 3 006€ 2 748€ 2 423€ 1 930€ 1 553€ 1 249€ 970€ 754€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
44 416 € 73 083 € 223 456 € 205 792 € 199 292 € 198 244 € 211 160 € 218 143 € 183 374 € 156 310 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 728€ 4 259€ 5 681€ 12 032€ 2 702€ 5 487€ 1 844€ 1 709€ 5 373€ 1 862€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
15 026€ 20 787€ 22 436€ 19 346€ 10 040€ 6 813€ 6 311€ 6 281€ 4 300€ 5 066€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 150€ 4 180€ 3 255€ 1 230€ 6 046€ 6 444€ 6 505€ 2 653€ 1 701€ 2 332€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
25 512€ 43 857€ 192 084€ 173 184€ 180 504€ 179 500€ 196 500€ 207 500€ 172 000€ 147 050€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
8 359€ 6 507€ 3 974€ 9 205€ 5 857€ 1 966€ 1 967€ 2 978€ 2 141€ 1 307€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 515€ 12 278€ 15 710€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci