Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
980€ 1 354€ 15 567€ 17 344€ 10 129€ 6 944€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 810€ 1 286€ 8 773€ 10 689€ 4 014€ 5 327€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-3 830 € 68 € 6 794 € 6 655 € 6 115 € 1 617 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
75 830 € 88 481 € 66 402 € 66 556 € 44 623 € 43 311 € 33 515 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75 830€ 91 573€ 66 039€ 65 809€ 50 533€ 36 455€ 32 478€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 092€ 363€ 747€ -5 910€ 6 856€ 1 037€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
74 838 € 80 386 € 80 220 € 59 458 € 49 053 € 44 218 € 34 279 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 409€ 43 189€ 48 876€ 41 582€ 33 980€ 27 063€ 20 923€
10
B.2
Služby
40 429€ 37 197€ 31 344€ 17 876€ 15 073€ 17 155€ 13 356€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 838 € 8 163 € -13 818 € 13 892 € 2 225 € 5 208 € 853 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 413 € 4 329 € 12 461 € 7 643 € 854 € 263 €
13
C.1
Mzdové náklady
155€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
55€
16
C.4
Sociálne náklady
53€
17
D
Dane a poplatky
123€ 131€ 200€ 133€ 156€ 332€ 268€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 159€ 2 112€ 563€ 563€ 94€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 875€ 2 960€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
180€ 1 391€ 20€ 8€ 8 905€ 137€ 87€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
600€ 2 456€ 187€ 93€ 32€ 102€ 97€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-5 540 € 2 442 € -4 202 € 3 610 € 3 205 € 4 057 € 312 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
751€ 1 014€ 703€
40
XI.
Kurzové zisky
23€ 11€ 3€ 62€ 90€ 6€
41
O
Kurzové straty
306€ 213€ 272€ 230€ 248€ 185€ 200€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
469€ 143€ 288€ 72€ 15€ 52€ 51€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 503 € -1 359 € -1 260 € -302 € -201 € -147 € -245 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 043 € 1 083 € -5 462 € 3 308 € 3 004 € 3 910 € 67 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
239 € 960 € 1 264 € 1 040 € 1 006 € 47 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
239€ 960€ 1 264€ 1 040€ 1 006€ 47€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 043 € 844 € -6 422 € 2 044 € 1 964 € 2 904 € 20 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 043 € 1 083 € -5 462 € 3 308 € 3 004 € 3 910 € 67 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 043 € 844 € -6 422 € 2 044 € 1 964 € 2 904 € 20 €