Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MYNAP, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
17.05.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 781 511 € 3 557 216 € 329 677 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
176 261 € 121 291 € 121 464 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 061 € 71 291 € 121 464 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 061€ 71 291€ 121 464€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
174 200 € 50 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
174 200€ 50 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 601 781 € 3 435 248 € 208 102 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
121 856 € 906 512 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
121 856€ 906 512€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 450 490 € 2 490 500 € 129 367 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 267 597€ 2 283 506€ 129 197€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
168 050€ 205 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 774€ 1 994€ 170€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
69€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
29 435 € 38 236 € 78 735 €
056
B.IV.1
Peniaze
88€ 28 397€ 61 101€
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 347€ 9 839€ 17 634€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 469 € 677 € 111 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 469€ 677€ 111€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 781 511 € 3 557 216 € 329 677 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-150 725 € 64 410 € 13 295 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 10 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
-5 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
15 767 € 15 767 € 15 768 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
15 767€ 15 767€ 15 768€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
43 142 € -18 524 € -30 654 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 932€ 37 266€ 14 585€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 790€ -55 790€ -45 239€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-215 134 € 61 667 € 22 681 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 911 596 € 3 492 806 € 316 347 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 385 € 1 974 € 1 032 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 385€ 1 974€ 1 032€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 657 943 € 1 491 608 € 24 926 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
24 824€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
503€ 292€ 102€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 657 440€ 1 491 316€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 373 045 € 2 127 667 € 290 389 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 359 209€ 1 869 861€ 15 210€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
266€ 237 066€ 271 775€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 711€ 1 725€ 175€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 787€ 1 093€ 243€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 072€ 17 922€ 2 986€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-122 777€ -128 443€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
20 640 € 35 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
18€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 640€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
17€