Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MYNAP, s. r. o. [zrušená]

2015 2014
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 781 511 € 3 557 216 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
176 261 € 121 291 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 061 € 71 291 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 061€ 71 291€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
174 200 € 50 000 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
174 200€ 50 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 601 781 € 3 435 248 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
121 856 € 906 512 €
039
B.I.5
Tovar
121 856€ 906 512€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 450 490 € 2 490 500 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 267 597 € 2 283 506 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 283 506€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 267 597€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
168 050€ 205 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 774€ 1 994€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
69€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 435 € 38 236 €
072
B.V.1.
Peniaze
88€ 28 397€
073
B.V.2.
Účty v bankách
29 347€ 9 839€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 469 € 677 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 469€ 677€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 781 511 € 3 557 216 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-150 725 € 64 410 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
15 767 € 15 767 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
15 767€ 15 767€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
43 142 € -18 524 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 932€ 37 266€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 790€ -55 790€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-215 134 € 61 667 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 911 596 € 3 492 806 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 657 943 € 1 491 608 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 657 440€ 1 463 231€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
503€ 292€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
28 085€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 373 045 € 2 127 667 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 359 209 € 1 869 861 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 869 861€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 359 209€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
266€ 237 066€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 711€ 1 725€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 787€ 1 093€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 072€ 17 922€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 385 € 1 974 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 385€ 1 974€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-122 777€ -128 443€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 640 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 640€