Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MYNAP, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
17.05.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 280 025€ 5 822 213€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 104 817€ 5 541 831€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
175 208 € 280 382 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
52 475 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 475€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
43 183 € 50 216 € 18 954 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 069€ 10 043€
10
B.2
Služby
35 114€ 40 173€ 18 954€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
132 025 € 230 166 € 33 521 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
55 294 € 42 633 € 1 107 €
13
C.1
Mzdové náklady
42 156€ 31 438€ 818€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 927€ 11 014€ 288€
16
C.4
Sociálne náklady
211€ 181€ 1€
17
D
Dane a poplatky
418€ 994€ 383€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 293€ 24 899€ 2 585€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
88 592€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97 760€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 155€ 616€ 3 951€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
208 780€ 3 279€ 3 730€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-44 773 € 158 977 € 29 667 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 4€ 1€
39
N
Nákladové úroky
163 082€ 76 311€ 99€
40
XI.
Kurzové zisky
662€ 1€
41
O
Kurzové straty
3 876€ 464€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 186€ 2 853€ 102€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-167 481 € -79 612 € -200 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-212 254 € 79 365 € 29 467 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 17 698 € 6 786 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 17 698€ 6 786€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-215 134 € 61 667 € 22 681 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-212 254 € 79 365 € 29 467 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-215 134 € 61 667 € 22 681 €