Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 55 681 953 € 55 649 479 € 4 300 171 € 3 330 403 € 2 037 816 € 1 668 577 € 3 234 906 € 1 116 144 € 810 975 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 097 077 € 1 097 077 € 1 113 632 € 1 023 613 € 867 169 € 904 731 € 845 796 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 097 077 € 1 097 077 € 1 113 632 € 1 023 613 € 867 169 € 904 731 € 845 796 €
012
A.II.1
Pozemky
63 919€ 63 919€ 63 919€ 63 919€ 63 919€ 63 919€ 63 919€
013
A.II.2
Stavby
684 740€ 684 740€ 684 739€ 734 848€ 745 501€ 756 155€ 418 514€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-60 254€ -60 254€ -43 698€ 12 648€ 42 472€ 44 555€ 60 643€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
408 672€ 408 672€ 408 672€ 212 198€ 15 277€ 40 102€ 302 720€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 584 876 € 54 552 402 € 3 183 963 € 2 304 889 € 1 168 563 € 762 949 € 2 388 219 € 1 116 121 € 810 759 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
38 423 807 € 38 423 068 € 514 950 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
38 423 807€ 38 423 068€ 514 950€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
145 000 € 70 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
145 000€ 70 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 548 596 € 15 516 842 € 2 050 045 € 1 729 287 € 1 160 601 € 611 499 € 2 136 829 € 986 453 € 784 280 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 309 187 € 15 277 433 € 1 906 326 € 1 578 405 € 992 189 € 446 927 € 2 112 926 € 986 453 € 784 280 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 194€ 200€ 200€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
15 309 187€ 15 277 433€ 1 906 326€ 1 578 405€ 992 189€ 446 927€ 2 079 732€ 986 253€ 784 080€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
35 133€ 35 133€ 3 124€ 4 969€ 4 801€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 104€ 64 104€ 648€ 1€ 23 903€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
140 172€ 140 172€ 139 947€ 145 912€ 163 611€ 164 572€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
612 473 € 612 492 € 618 968 € 575 602 € 7 962 € 151 450 € 106 390 € 59 668 € 26 479 €
072
B.V.1.
Peniaze
-25 527€ -25 508€ 601 530€ 344 123€ 1 463€ 3 879€ 3 212€ 28 576€ 20 280€
073
B.V.2.
Účty v bankách
638 000€ 638 000€ 17 438€ 231 479€ 6 499€ 147 571€ 103 178€ 31 092€ 6 199€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 576 € 1 901 € 2 084 € 897 € 891 € 23 € 216 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 576€ 1 901€ 2 084€ 897€ 891€ 23€ 216€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 55 681 953 € 55 649 479 € 4 300 171 € 3 330 403 € 2 037 816 € 1 668 577 € 3 234 906 € 1 116 144 € 810 975 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
40 174 065 € 40 187 406 € 1 239 820 € 1 116 360 € 1 015 078 € 830 769 € 825 289 € 15 574 € 2 277 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
861 000€ 861 000€ 861 000€ 861 000€ 861 000€ 765 000€ 765 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
500€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
236 781 € 249 860 € 249 860 € 148 578 € 60 268 € 54 788 € 10 075 € -2 722 € -2 565 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
236 781€ 249 860€ 249 860€ 148 578€ 15 555€ 54 788€ 10 075€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
44 713€ -2 722€ -2 565€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
0 € 39 070 784 € 39 071 046 € 123 460 € 101 282 € 88 310 € 5 481 € 44 714 € 13 296 € -158 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 507 888 € 15 462 073 € 3 060 351 € 2 214 043 € 1 022 738 € 837 808 € 2 409 617 € 1 100 570 € 808 698 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-2 346 € -2 346 € -2 533 € -2 069 € 5 659 € 9 185 € 95 € 65 € 35 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
-3 275€ -3 275€ -3 275€ -2 566€ 5 351€ 9 016€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
929€ 929€ 742€ 497€ 308€ 169€ 95€ 65€ 35€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 206 120 € 13 075 891 € 2 905 884 € 2 236 612 € 920 079 € 773 623 € 2 409 522 € 1 100 505 € 808 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 874 738 € 12 740 103 € 2 880 841 € 2 224 881 € 906 146 € 752 602 € 2 408 951 € 1 037 369 € 749 293 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 036 715€ 749 293€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
654€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 874 738€ 12 740 103€ 2 880 841€ 2 224 881€ 906 146€ 752 602€ 2 408 951€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
57 000€ 57 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 048€ 12 048€ 3 652€ 2 735€ 2 908€ 1 894€ 374€ 366€ 372€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 942€ 31 942€ 6 457€ 6 457€ 6 457€ 1 019€ 197€ 1 415€ 1 413€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
363 302€ 367 708€ 53 291€ 26 190€ 12 869€ 18 108€ 4 355€ 415€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-75 910€ -75 910€ -38 357€ -23 651€ -8 301€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
170 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
170€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 315 614€ 2 400 028€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-11 500€ -11 500€ 157 000€ -20 500€ 97 000€ 55 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé