Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADVANCE OIL s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 779 658€ 35 607 204€ 33 312 360€ 24 174 198€ 23 442 959€ 12 803 163€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 200 249€ 34 856 308€ 32 647 402€ 23 754 622€ 23 003 263€ 12 555 134€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
579 409 € 750 896 € 664 958 € 419 576 € 439 696 € 248 029 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
724 € 284 € 1 390 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
724€ 284€ 1 390€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
198 813 € 203 789 € 146 202 € 29 818 € 27 980 € 24 576 € 824 € 8 092 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 449€ 10 839€ 5 756€ 7 625€ 6 252€ 7 606€ 75€ 438€
10
B.2
Služby
192 364€ 192 950€ 140 446€ 22 193€ 21 728€ 16 970€ 749€ 7 654€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
380 596 € 547 107 € 518 756 € 389 758 € 411 716 € 224 177 € -540 € -6 702 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
91 757 € 67 750 € 69 387 € 70 769 € 81 804 € 55 019 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 006€ 50 198€ 50 255€ 51 746€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 175€ 16 697€ 18 350€ 18 147€
16
C.4
Sociálne náklady
1 576€ 855€ 782€ 876€
17
D
Dane a poplatky
116€ 155€ 198€ 119€ 287€ 2 650€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 664€ 6 768€ 5 519€ 5 519€ 5 519€ 3 219€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 456 745€ 8 772 431€ 9 998 389€ 12 345 050€ 7 467 673€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 474 262€ 8 799 022€ 10 036 181€ 12 387 815€ 7 509 553€ 16 099€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
263 542 € 455 843 € 405 860 € 270 586 € 282 226 € 147 190 € -540 € -6 732 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
807€ 1 298€ 1 581€ 16€ 12€
39
N
Nákladové úroky
22 893€ 66 559€ 51 737€ 35 860€ 51 190€ 31 576€
40
XI.
Kurzové zisky
38€
41
O
Kurzové straty
397€ 1 240€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 652€ 18 397€ 21 245€ 27 318€ 24 842€ 523€ 82€ 69€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-35 738 € -83 658 € -71 401 € -63 178 € -76 413 € -33 289 € -82 € -69 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
227 804 € 372 185 € 334 459 € 207 408 € 205 813 € 113 901 € -622 € -6 801 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
48 001 € 78 219 € 70 325 € 43 309 € 47 643 € 26 941 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
47 087€ 77 868€ 70 725€ 40 953€ 47 643€ 26 941€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
914€ 351€ -400€ 2 356€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
179 803 € 293 966 € 264 134 € 164 099 € 158 170 € 86 960 € -1 582 € -6 801 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
227 804 € 372 185 € 334 459 € 207 408 € 205 813 € 113 901 € -622 € -6 801 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
179 803 € 293 966 € 264 134 € 164 099 € 158 170 € 86 960 € -1 582 € -6 801 €