Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADVANCE OIL s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 779 658€ 35 607 204€ 33 312 360€ 24 174 198€ 23 442 958€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 236 403 € 44 389 635 € 43 310 749 € 36 519 248 € 30 910 631 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 779 658€ 35 607 204€ 33 312 360€ 24 174 198€ 23 442 958€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 456 745€ 8 772 431€ 9 998 389€ 12 345 050€ 7 467 673€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 972 861 € 43 933 792 € 42 904 889 € 36 248 662 € 30 628 405 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 200 249€ 34 856 308€ 32 647 402€ 23 754 622€ 23 003 263€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 449€ 10 839€ 5 756€ 7 625€ 6 252€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
192 364€ 192 950€ 140 446€ 22 193€ 21 728€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
91 757 € 67 750 € 69 387 € 70 769 € 81 803 €
16
E.1.
Mzdové náklady
67 006€ 50 198€ 50 255€ 51 746€ 63 153€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 175€ 16 697€ 18 350€ 18 147€ 17 856€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 576€ 855€ 782€ 876€ 794€
20
F.
Dane a poplatky
116€ 155€ 198€ 119€ 287€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 664€ 6 768€ 5 519€ 5 519€ 5 519€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 664€ 6 768€ 5 519€ 5 519€ 5 519€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 474 262€ 8 799 022€ 10 036 181€ 12 387 815€ 7 509 553€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
263 542 € 455 843 € 405 860 € 270 586 € 282 226 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
380 596 € 547 107 € 518 756 € 389 758 € 411 715 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
807 € 1 298 € 1 581 € 16 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
807 € 1 298 € 1 581 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
807€ 1 298€ 1 581€ 16€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
36 545 € 84 956 € 72 982 € 63 178 € 76 429 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 893 € 66 559 € 51 737 € 35 860 € 51 190 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 893€ 66 559€ 51 737€ 35 860€ 51 190€
52
O.
Kurzové straty
397€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 652€ 18 397€ 21 245€ 27 318€ 24 842€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-35 738 € -83 658 € -71 401 € -63 178 € -76 413 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
227 804 € 372 185 € 334 459 € 207 408 € 205 813 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
48 001 € 78 219 € 70 325 € 43 309 € 47 643 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
47 087€ 77 868€ 70 725€ 40 953€ 47 643€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
914€ 351€ -400€ 2 356€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
179 803 € 293 966 € 264 134 € 164 099 € 158 170 €