Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 472 372 € 932 911 € 670 926 € 1 810 239 € 1 772 719 € 1 824 228 € 929 338 € 533 842 € 416 117 € 122 326 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 272 € 25 870 € 35 314 € 78 442 € 35 197 € 43 157 € 57 218 € 41 000 € 31 187 € 16 566 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
620 € 5 116 € 5 116 € 5 116 € 5 116 € 2 520 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
620€ 5 116€ 5 116€ 5 116€ 5 116€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 520€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 272 € 25 831 € 35 314 € 77 822 € 30 081 € 38 041 € 52 102 € 35 884 € 28 667 € 16 566 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 272€ 22 831€ 32 314€ 74 822€ 27 081€ 35 041€ 49 102€ 32 884€ 28 667€ 16 566€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
39 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
39€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
944 556 € 741 804 € 150 501 € 793 388 € 1 471 765 € 1 189 657 € 796 861 € 485 112 € 352 238 € 100 451 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
208 951 € 374 480 € 123 640 € 123 535 € 963 868 € 412 319 € 399 216 € 102 702 € 117 501 € 26 720 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
201 912 € 252 619 € 85 185 € 116 319 € 956 652 € 406 753 € 355 264 € 170 287 € 117 098 € 26 660 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
201 912€ 252 619€ 85 185€ 116 319€ 956 652€ 406 753€ 355 264€ 170 287€ 117 098€ 26 660€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
41 228€ -67 585€ 372€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
153€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
670€ 115 645€ 32 239€ 2 724€ 31€ 60€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 216€ 6 216€ 6 216€ 7 216€ 7 216€ 5 566€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
735 605 € 367 324 € 26 861 € 669 853 € 507 897 € 777 338 € 397 645 € 382 410 € 234 737 € 73 731 €
072
B.V.1.
Peniaze
56 860€ 1 761€ 14 500€ 22 308€ 36 507€ 31 136€ 3 825€ 115 046€ 68 782€ 5 931€
073
B.V.2.
Účty v bankách
678 745€ 365 563€ 12 361€ 647 545€ 471 390€ 746 202€ 393 820€ 267 364€ 165 955€ 67 800€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
506 544 € 165 237 € 485 111 € 938 409 € 265 757 € 591 414 € 75 259 € 7 730 € 32 692 € 5 309 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
506 544€ 165 237€ 485 111€ 938 409€ 265 757€ 591 414€ 75 259€ 7 730€ 32 692€ 5 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 472 372 € 932 911 € 670 926 € 1 810 239 € 1 772 719 € 1 824 228 € 929 338 € 533 842 € 416 117 € 122 326 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-859 455 € -939 331 € -977 104 € 73 989 € 57 916 € 44 685 € 39 144 € 29 793 € 20 659 € 17 092 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 240 € 3 240 € 3 240 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 240€ 3 240€ 3 240€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-947 571 € -985 345 € -3 162 € 46 069 € 27 636 € 23 089 € 24 857 € 15 659 € 12 093 € 2 940 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 967€ 4 193€ 4 193€ 46 069€ 48 746€ 29 019€ 30 787€ 21 589€ 18 023€ 8 870€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-989 538€ -989 538€ -7 355€ -21 110€ -5 930€ -5 930€ -5 930€ -5 930€ -5 930€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
79 876 € 37 774 € -982 182 € 22 920 € 25 280 € 16 596 € 9 287 € 9 134 € 3 566 € 9 152 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
635 767 € 673 441 € 27 162 € 101 788 € 187 702 € 103 933 € 68 460 € 72 971 € 53 014 € 34 505 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
409 € 208 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
409€ 208€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
300 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
300€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
81 629 € 117 062 € 27 157 € 102 000 € 187 914 € 104 145 € 68 672 € 73 183 € 53 009 € 34 205 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 942 € 101 371 € 23 606 € 87 422 € 162 069 € 88 657 € 51 678 € 60 506 € 46 744 € 30 581 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
48 942€ 101 371€ 23 606€ 87 422€ 162 069€ 88 657€ 51 678€ 60 506€ 46 744€ 30 581€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300€ 7 300€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 646€ 3 670€ 2 267€ 8 072€ 5 994€ 6 077€ 3 708€ 1 561€ 530€ 173€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 259€ 2 084€ 1 284€ 2 964€ 3 483€ 2 708€ 1 657€ 715€ 304€ 97€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 482€ 2 637€ 3 542€ 16 368€ 6 703€ 11 629€ 10 401€ 5 431€ 3 354€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 678 € 8 120 € -217 € -217 € -217 € -217 € -217 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 678€ 8 120€ -217€ -217€ -217€ -217€ -217€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
548 051€ 548 051€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 696 060 € 1 198 801 € 1 620 868 € 1 634 462 € 1 527 101 € 1 675 610 € 821 734 € 431 078 € 342 444 € 70 729 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 620 868€ 1 634 462€ 821 734€ 431 078€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 696 060€ 1 198 801€ 1 527 101€ 1 675 610€ 342 444€ 70 729€