Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
09.07.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
190 616 € 189 728 € 246 909 € 246 439 € 140 654 € 119 531 € 122 506 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
745 € 7 184 € 15 975 € 27 118 € 16 468 € 26 275 € 32 489 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
745 € 7 184 € 15 975 € 27 118 € 16 468 € 26 275 € 32 489 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
745€ 7 184€ 15 975€ 27 118€ 16 468€ 26 275€ 32 489€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
189 871 € 182 544 € 230 934 € 219 321 € 124 186 € 93 256 € 90 017 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
79 € 73 € 308 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
838 € 598 € 747 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
102 649 € 131 670 € 116 891 € 108 018 € 53 897 € 65 463 € 72 367 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
96 977€ 121 867€ 116 780€ 108 018€ 46 788€ 48 563€ 72 367€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 485€ 7 996€ 7 109€ 16 900€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
187€ 1 807€ 111€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
87 143 € 49 963 € 113 137 € 110 556 € 70 289 € 27 793 € 17 650 €
056
B.IV.1
Peniaze
87 143€ 49 963€ 113 137€ 110 556€ 70 289€ 27 793€ 27€
057
B.IV.2
Účty v bankách
17 623€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
190 616 € 189 728 € 246 909 € 246 439 € 140 654 € 119 531 € 122 506 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
139 824 € 137 939 € 168 443 € 116 151 € 79 697 € 63 415 € 57 205 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
110 679 € 110 651 € 110 651 € 74 198 € 57 915 € 51 704 € 5 719 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 173€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 454€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
23 645 € 21 788 € 52 292 € 36 453 € 16 282 € 6 211 € 45 986 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
50 792 € 51 789 € 78 466 € 130 288 € 60 957 € 56 116 € 65 301 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 695 € 6 449 € 1 254 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 695€ 6 449€ 1 254€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 668 € 6 471 € 6 274 € 7 123 € 6 000 € 12 000 € 12 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
12 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
38 429 € 35 612 € 58 346 € 101 857 € 54 957 € 44 116 € 53 301 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 390€ 29 227€ 45 197€ 93 892€ 54 762€ 43 890€ 37 624€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
9 453€ 2 559€ 2 485€ 1 508€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 272€ 1 737€ 1 696€ 973€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 314€ 2 089€ 8 968€ 5 484€ 195€ 226€ 15 677€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 257 € 12 592 € 21 308 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 257€ 12 592€ 21 308€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €