Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 783 081€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 595 872 € 1 638 368 € 1 901 920 € 945 800 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 282 313€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
960 127€ 558 042€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
822 954€ 625 326€ 1 231 183€ 939 638€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
798 480€ 455 000€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 384 500€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 311€ 3 924€ 6 162€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 438 805 € 1 493 190 € 1 691 288 € 1 017 033 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
55 913€ 97 000€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
731 218€ 417 284€ 527 637€ 294 907€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
1 452 047€ 797 455€ 422 502€ 371 879€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
243 261 € 220 918 € 170 039 € 154 625 €
16
E.1.
Mzdové náklady
178 315€ 163 177€ 126 428€ 113 624€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
63 971€ 56 888€ 43 023€ 40 439€
19
E.4.
Sociálne náklady
975€ 853€ 588€ 562€
20
F.
Dane a poplatky
360€ 750€ 486€ 2 426€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 459 395€ 191 611€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 459 395€ 191 611€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 919€ 870€ 14 229€ 1 585€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
157 067 € 145 178 € 210 632 € -71 233 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
398 296 € 367 716 € 850 857 € 272 852 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
78 614 € 70 000 € 81 748 € 41 235 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 402 € 38 105 € 48 930 € 31 369 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33 402€ 38 105€ 48 930€ 31 369€
52
O.
Kurzové straty
1€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 212€ 31 895€ 32 817€ 9 866€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-78 614 € -70 000 € -81 748 € -41 235 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
78 453 € 75 178 € 128 884 € -112 468 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 124 € 19 144 € 16 429 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 124€ 19 144€ 16 429€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
78 453 € 60 054 € 109 740 € -128 897 €