Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROBI - Slovensko s.r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
201 910€ 4 477 000€ 1 778 490€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
443 345 € 267 339 € 3 043 148 € 3 216 629 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
200 000€ 1 771 406€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 477 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 910€ 7 084€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 438 139€ 1 438 139€
07
V.
Aktivácia
6 471€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
443 345€ 13 958€ 4 287€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
449 084 € 241 810 € 2 833 428 € 3 177 506 € 1 213 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
169 268€ 1 700 660€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
822€ 1 987 421€ 988 806€ 11€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
347€ 10 191€ 816 437€ 477 424€ 1 202€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 967 € 2 442 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 422€ 1 746€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 520€ 615€
19
E.4.
Sociálne náklady
25€ 81€
20
F.
Dane a poplatky
66€ 3 508€ 3 517€ 58€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 728€ 20 748€ 6 916€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 728€ 20 748€ 6 916€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 673€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
448 671€ 14 653€ 2 863€ 3 642€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 739 € 25 529 € 209 720 € 39 123 € -1 213 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-347 € 28 100 € 235 003 € 49 739 € -1 213 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 392 € 20 € 15 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 392 € 20 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 902€ 15€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 490€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
87 € 504 € 1 517 € 711 € 77 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
427 € 903 € 391 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
56€ 391€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
371€ 903€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87€ 77€ 614€ 320€ 77€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-87 € 11 888 € -1 497 € -696 € -77 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 826 € 37 417 € 208 223 € 38 427 € -1 290 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 8 958 € 46 903 € 8 449 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 8 958€ 46 903€ 8 449€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-6 306 € 28 459 € 161 320 € 29 978 € -1 290 €