Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 842 103 € 10 756 840 € 3 029 872 € 2 706 434 € 2 172 268 € 1 645 352 € 1 285 076 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 361 819 € 6 441 730 € 37 131 € 36 156 € 33 521 € 11 671 € 8 483 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
4 301 € 1 942 € 2 309 € 2 678 € 2 746 € 1 745 € 1 745 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
56€ 197€ 564€ 933€ 1 001€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 245€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€ 1 745€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
6 357 518 € 6 439 788 € 34 822 € 33 478 € 30 775 € 9 926 € 6 738 €
012
A.II.1
Pozemky
465 834€ 465 834€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
5 843 304€ 5 942 977€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 483€ 30 977€ 34 822€ 33 478€ 30 775€ 9 926€ 6 738€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 897€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(22XA))
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 468 601 € 4 067 415 € 2 788 407 € 2 610 507 € 1 926 880 € 1 487 688 € 1 107 123 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
1 880 068 € 1 600 250 € 1 488 041 € 1 066 606 € 673 845 € 620 012 € 369 623 €
035
B.I.1
Materiál
1 880 068€ 1 600 250€ 1 488 041€ 1 066 606€ 673 845€ 620 012€ 369 623€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
2 373 € 8 772 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 373€ 8 772€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 347 818 € 2 332 242 € 1 220 931 € 1 165 057 € 1 102 141 € 753 685 € 651 253 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 286 742 € 1 113 223 € 1 027 474 € 1 163 609 € 978 786 € 613 001 € 521 163 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 286 742€ 1 113 223€ 1 027 474€ 1 163 609€ 978 786€ 613 001€ 521 163€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 842€ 1 218 753€ 193 295€ 761€ 122 909€ 140 055€ 129 984€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
234€ 266€ 162€ 687€ 446€ 629€ 106€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(252))
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 240 715 € 132 550 € 70 663 € 378 844 € 150 894 € 113 991 € 86 247 €
072
B.V.1.
Peniaze
402€ 17 366€ 9 043€ 13 321€ 4 234€ 5 513€ 6 025€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 240 313€ 115 184€ 61 620€ 365 523€ 146 660€ 108 478€ 80 222€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
11 683 € 247 695 € 204 334 € 59 771 € 211 867 € 145 993 € 169 470 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 411€ 4 244€ 167€ 1 391€ 40 384€ 40 077€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 272€ 243 451€ 204 167€ 58 380€ 211 867€ 105 609€ 129 393€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 842 103 € 10 756 840 € 3 029 872 € 2 706 434 € 2 172 268 € 1 645 352 € 1 285 076 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 603 605 € 2 318 471 € 862 100 € 806 902 € 297 859 € 60 690 € 136 525 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 505 000 € 1 505 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 505 000€ 1 505 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 069 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 069€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
55 190 € 801 402 € 801 402 € 55 190 € 55 190 € 0 € 10 918 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
55 190€ 801 402€ 801 402€ 55 190€ 55 190€ 0€ 10 918€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
31 346 € 11 569 € 55 198 € 746 212 € 237 169 € 55 190 € 120 607 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 074 984 € 8 279 989 € 1 946 272 € 1 678 032 € 1 625 123 € 1 383 166 € 973 047 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 712 € 1 096 € 3 300 € 2 515 € 1 643 € 1 087 € 725 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 807€ 1 096€ 3 300€ 2 515€ 1 643€ 1 087€ 725€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 905€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 278 373 € 2 205 991 € 1 909 605 € 1 642 567 € 1 602 083 € 1 365 848 € 955 142 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 061 719 € 1 779 290 € 1 512 303 € 1 117 281 € 1 385 109 € 1 219 504 € 918 358 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 061 719€ 1 779 290€ 1 512 303€ 1 117 281€ 1 385 109€ 1 219 504€ 918 358€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 151 409€ 405 198€ 350 000€ 368 194€ 131 025€ 131 025€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 770€ 9 410€ 24 322€ 13 306€ 11 143€ 7 911€ 8 863€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 547€ 8 960€ 17 488€ 9 289€ 9 883€ 5 535€ 6 451€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 928€ 2 598€ 5 492€ 134 000€ 64 406€ 1 468€ 20 990€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
535€ 497€ 517€ 405€ 480€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
24 624 € 24 859 € 33 367 € 32 950 € 21 397 € 16 231 € 17 180 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 624€ 24 859€ 33 367€ 30 950€ 21 397€ 16 231€ 17 180€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 768 275€ 6 048 043€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
163 514 € 158 380 € 221 500 € 221 500 € 249 286 € 201 496 € 175 504 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 167€ 8 167€ 8 167€ 8 167€ 0€ 14 393€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
155 347€ 150 213€ 213 333€ 213 333€ 249 286€ 201 496€ 161 111€