Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CARGO TRUCKING SLOVAKIA, s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
690 471€ 465 071€ 323 390€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
722 846 € 465 946 € 363 817 € 446 630 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
690 470€ 465 071€ 323 390€ 441 235€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 376€ 875€ 40 427€ 5 395€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
718 963 € 466 475 € 484 382 € 603 774 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
196 791€ 156 784€ 176 598€ 219 461€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
418 093€ 218 429€ 235 705€ 307 700€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
88 049 € 58 842 € 45 479 € 47 134 €
16
E.1.
Mzdové náklady
66 454€ 43 126€ 33 505€ 34 365€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 452€ 15 157€ 11 793€ 12 083€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 143€ 559€ 181€ 686€
20
F.
Dane a poplatky
5 909€ 7 993€ 5 208€ 4 789€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 200€ 1 200€ 1 200€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 200€ 1 200€ 1 200€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 150€ 234€ 916€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 271€ 22 993€ 19 276€ 23 490€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 883 € -529 € -120 565 € -157 144 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
75 586 € 89 858 € -88 913 € -85 926 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 9 € 1 € 16 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
16€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 9€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 202 € 859 € 502 € 1 694 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 € 1 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 1€ 1€
52
O.
Kurzové straty
900€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 199€ 859€ 501€ 793€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 201 € -850 € -501 € -1 678 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 318 € -1 379 € -121 066 € -158 822 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-18 198 € -2 339 € -122 026 € -158 822 €