Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 590 166 € 3 261 822 € 2 916 794 € 3 123 564 € 3 156 825 € 3 367 723 € 2 956 631 € 2 710 640 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
237 995 € 300 664 € 274 907 € 225 301 € 271 000 € 325 420 € 354 428 € 404 911 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 898 € 785 € 1 425 € 1 952 € 27 444 € 65 221 € 104 732 € 143 581 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 898€ 785€ 1 425€ 1 952€ 2 273€ 2 938€ 5 337€ 7 074€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
25 171€ 62 283€ 99 395€ 136 507€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
236 097 € 299 879 € 273 482 € 223 349 € 243 556 € 260 199 € 249 696 € 261 330 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
236 097€ 299 879€ 273 482€ 223 275€ 243 556€ 260 066€ 249 373€ 261 330€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
74€ 133€ 323€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 350 067 € 2 935 738 € 2 639 447 € 2 825 409 € 2 765 907 € 2 890 918 € 2 585 886 € 2 288 204 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 848 881 € 1 148 891 € 978 255 € 1 014 286 € 1 088 750 € 1 206 510 € 974 601 € 1 098 898 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 848 881€ 1 148 891€ 978 255€ 1 014 286€ 1 088 750€ 1 206 510€ 974 601€ 1 098 898€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
17 605 € 33 319 € 40 809 € 42 686 € 85 029 € 118 698 € 171 203 € 140 082 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
17 605€ 33 319€ 40 809€ 42 686€ 85 029€ 118 698€ 171 203€ 140 082€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 437 909 € 1 519 193 € 1 545 707 € 1 654 026 € 1 416 406 € 1 205 086 € 1 321 821 € 992 043 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 385 544€ 1 453 111€ 1 484 231€ 1 565 946€ 1 352 666€ 1 157 646€ 1 276 462€ 944 084€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€ 1€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
52 365€ 66 082€ 61 476€ 88 080€ 63 740€ 47 440€ 45 357€ 47 958€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
45 672 € 234 335 € 74 676 € 114 411 € 175 722 € 360 624 € 118 261 € 57 181 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 241€ 3 412€ 6 354€ 11 649€ 12 390€ 11 329€ 9 320€ 11 800€
057
B.IV.2
Účty v bankách
43 431€ 230 923€ 68 322€ 102 762€ 163 332€ 349 295€ 108 941€ 45 381€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 104 € 25 420 € 2 440 € 72 854 € 119 918 € 151 385 € 16 317 € 17 525 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 104€ 1 505€ 2 440€ 72 854€ 109 918€ 151 385€ 16 317€ 17 525€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
23 915€ 10 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 590 166 € 3 261 822 € 2 916 794 € 3 123 564 € 3 156 825 € 3 367 723 € 2 956 631 € 2 710 640 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 008 686 € 50 454 € -70 603 € -158 997 € 53 476 € -75 193 € 156 734 € 282 066 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
800 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 149 596 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 149 596€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € -725 603 € -663 997 € -751 524 € -530 193 € -648 266 € -522 934 € -247 556 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-725 603€ -663 997€ -751 524€ -530 193€ -648 266€ -522 934€ -247 556€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
54 090 € -28 943 € -211 606 € -212 473 € -221 331 € -231 927 € -125 332 € -275 378 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 581 480 € 3 211 368 € 2 987 397 € 3 282 561 € 3 103 349 € 3 442 916 € 2 799 897 € 2 428 574 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
15 731 € 15 731 € 16 721 € 20 094 € 9 148 € 15 148 € 41 264 € 33 594 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 731€ 15 731€ 16 721€ 20 094€ 9 148€ 15 148€ 41 264€ 33 594€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
251 € 1 905 103 € 1 995 436 € 2 184 630 € 2 118 710 € 2 400 205 € 2 186 275 € 195 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
251€ 960€ 1 210€ 1 544€ 1 714€ 1 094€ 491€ 195€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 904 143€ 1 994 226€ 2 183 086€ 2 116 996€ 2 399 111€ 2 185 784€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
905 498 € 930 534 € 630 071 € 907 837 € 875 491 € 1 027 563 € 572 358 € 2 394 785 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
767 635€ 787 347€ 497 833€ 782 897€ 705 423€ 782 081€ 422 866€ 2 326 471€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
100 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 744€ 14 792€ 13 571€ 10 854€ 29 102€ 30 612€ 10 541€ 10 421€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 707€ 12 030€ 11 513€ 9 820€ 10 850€ 11 734€ 11 298€ 10 538€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
105 412€ 80 599€ 71 388€ 68 500€ 94 350€ 67 370€ 91 887€ 10 358€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 36 997€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
660 000€ 360 000€ 345 169€ 170 000€ 100 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé