Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 590 166 € 3 261 822 € 2 916 794 € 3 123 564 € 3 156 825 € 3 367 723 € 2 956 631 € 2 710 640 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
237 995 € 300 664 € 274 907 € 225 301 € 271 000 € 325 420 € 354 428 € 404 911 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 898 € 785 € 1 425 € 1 952 € 27 444 € 65 221 € 104 732 € 143 581 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 898€ 785€ 1 425€ 1 952€ 2 273€ 2 938€ 5 337€ 7 074€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
25 171€ 62 283€ 99 395€ 136 507€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
236 097 € 299 879 € 273 482 € 223 349 € 243 556 € 260 199 € 249 696 € 261 330 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
236 097€ 299 879€ 273 482€ 223 275€ 243 556€ 260 066€ 249 373€ 261 330€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
74€ 133€ 323€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 350 067 € 2 935 738 € 2 639 447 € 2 825 409 € 2 765 907 € 2 890 918 € 2 585 886 € 2 288 204 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 848 881 € 1 148 891 € 978 255 € 1 014 286 € 1 088 750 € 1 206 510 € 974 601 € 1 098 898 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 848 881€ 1 148 891€ 978 255€ 1 014 286€ 1 088 750€ 1 206 510€ 974 601€ 1 098 898€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 605 € 33 319 € 40 809 € 42 686 € 85 029 € 118 698 € 171 203 € 140 082 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
17 605€ 33 319€ 40 809€ 42 686€ 85 029€ 118 698€ 171 203€ 140 082€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 437 909 € 1 519 193 € 1 545 707 € 1 654 026 € 1 416 406 € 1 205 086 € 1 321 821 € 992 043 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 385 544 € 1 453 111 € 1 484 231 € 1 565 946 € 1 352 666 € 1 157 646 € 1 276 462 € 944 084 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 385 544€ 1 453 111€ 1 484 231€ 1 565 946€ 1 352 666€ 1 157 646€ 1 276 462€ 944 084€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€ 1€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
52 365€ 66 082€ 61 476€ 88 080€ 63 740€ 47 440€ 45 357€ 47 958€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
45 672 € 234 335 € 74 676 € 114 411 € 175 722 € 360 624 € 118 261 € 57 181 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 241€ 3 412€ 6 354€ 11 649€ 12 390€ 11 329€ 9 320€ 11 800€
073
B.V.2.
Účty v bankách
43 431€ 230 923€ 68 322€ 102 762€ 163 332€ 349 295€ 108 941€ 45 381€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 104 € 25 420 € 2 440 € 72 854 € 119 918 € 151 385 € 16 317 € 17 525 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 104€ 1 505€ 2 440€ 72 854€ 109 918€ 151 385€ 16 317€ 17 525€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
23 915€ 10 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 590 166 € 3 261 822 € 2 916 794 € 3 123 564 € 3 156 825 € 3 367 723 € 2 956 631 € 2 710 640 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 008 686 € 50 454 € -70 603 € -158 997 € 53 476 € -75 193 € 156 734 € 282 066 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 805 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
800 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 149 596€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € -725 603 € -663 997 € -751 524 € -530 193 € -648 266 € -522 934 € -247 556 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-725 603€ -663 997€ -751 524€ -530 193€ -648 266€ -522 934€ -247 556€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
54 090 € -28 943 € -211 606 € -212 473 € -221 331 € -231 927 € -125 332 € -275 378 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 581 480 € 3 211 368 € 2 987 397 € 3 282 561 € 3 103 349 € 3 442 916 € 2 799 897 € 2 428 574 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
251 € 1 905 103 € 1 995 436 € 2 184 630 € 2 118 710 € 2 400 205 € 2 186 275 € 1 972 010 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 904 143€ 1 994 226€ 2 183 086€ 2 116 996€ 2 399 111€ 2 185 784€ 1 971 815€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
251€ 960€ 1 210€ 1 544€ 1 714€ 1 094€ 491€ 195€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
905 498 € 930 534 € 630 071 € 907 837 € 875 491 € 1 027 563 € 572 358 € 422 970 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
767 635 € 787 347 € 497 833 € 782 897 € 705 423 € 782 081 € 422 866 € 354 656 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
767 635€ 787 347€ 497 833€ 782 897€ 705 423€ 782 081€ 422 866€ 354 656€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 744€ 14 792€ 13 571€ 10 854€ 29 102€ 30 612€ 10 541€ 10 421€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 707€ 12 030€ 11 513€ 9 820€ 10 850€ 11 734€ 11 298€ 10 538€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
105 412€ 80 599€ 71 388€ 68 500€ 94 350€ 67 370€ 91 887€ 10 358€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 35 766€ 36 997€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 731 € 15 731 € 16 721 € 20 094 € 9 148 € 15 148 € 41 264 € 33 594 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 731€ 15 731€ 16 721€ 20 094€ 9 148€ 15 148€ 41 264€ 33 594€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
660 000€ 360 000€ 345 169€ 170 000€ 100 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé