Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 243 975€ 2 080 090€ 2 111 623€ 2 136 731€ 1 971 285€ 1 832 469€ 1 784 890€ 1 290 922€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 514 206€ 1 590 522€ 1 691 207€ 1 817 206€ 1 586 452€ 1 452 018€ 1 383 606€ 1 054 557€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
729 769 € 489 568 € 420 416 € 319 525 € 384 833 € 380 451 € 401 284 € 236 365 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
390 182 € 457 754 € 433 464 € 454 597 € 447 814 € 436 060 € 403 586 € 331 205 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
390 182€ 457 754€ 433 464€ 454 597€ 447 814€ 436 060€ 403 586€ 331 205€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
406 423 € 412 852 € 507 715 € 398 012 € 388 024 € 354 995 € 328 844 € 313 885 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
67 383€ 58 148€ 53 719€ 48 437€ 46 037€ 49 493€ 67 696€ 54 138€
10
B.2
Služby
341 544€ 357 208€ 453 996€ 349 575€ 341 987€ 304 413€ 254 440€ 259 747€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
713 528 € 534 470 € 346 165 € 376 110 € 444 623 € 461 516 € 476 026 € 253 685 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
484 150 € 384 795 € 375 387 € 350 855 € 390 776 € 391 909 € 404 108 € 402 943 €
13
C.1
Mzdové náklady
343 623€ 272 371€ 264 512€ 249 140€ 280 572€ 282 385€ 289 975€ 279 432€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
128 769€ 104 364€ 103 353€ 94 661€ 103 850€ 101 918€ 106 862€ 105 751€
16
C.4
Sociálne náklady
11 758€ 8 060€ 7 522€ 7 054€ 6 354€ 7 606€ 7 271€ 17 760€
17
D
Dane a poplatky
1 607€ 1 266€ 4 548€ 1 355€ 3 417€ 6 874€ 7 626€ 9 081€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
98 501€ 91 019€ 97 226€ 121 019€ 138 755€ 146 593€ 139 564€ 113 070€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 749€ 17 604€ 11 121€ 10 312€ 16 639€ 6 263€ 25 247€ 7 075€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 497€ 5 207€ 2 991€ 6 511€ 22 026€ 3 186€ 20 901€ 3 751€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 948€ 205 297€ 44 101€ -4 699€ 201 135€ 64 052€ 72 367€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
201 861€ 40 677€ 222€ 141 224€ 208 684€ 59 648€ 62 479€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
374€ 2 868€ 20€ 142 725€ 800€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
138 200 € 63 483 € -126 310 € -88 397 € -95 213 € -74 034 € -75 330 € -277 973 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
12€ 10€ 7€ 5€
39
N
Nákladové úroky
57 082€ 70 422€ 67 721€ 69 933€ 70 659€ 74 016€ 65 035€ 66 752€
40
XI.
Kurzové zisky
100€ 24€ 119€ 105€ 65€
41
O
Kurzové straty
2 133€ 446€ 1 074€ 197€ 388€ 326€ 477€ 2 588€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 321€ 1€ 490€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 268€ 14 068€ 14 723€ 8 747€ 18 534€ 25 736€ 15 724€ 6 756€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-65 481 € -84 936 € -83 418 € -78 853 € -89 569 € -99 628 € -81 123 € -75 536 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
72 719 € -21 453 € -209 728 € -167 250 € -184 782 € -173 662 € -156 453 € -353 509 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 629 € 7 490 € 1 878 € 45 223 € 36 549 € 58 265 € -31 121 € -78 131 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 915€ 2 880€ 2 880€ 5 760€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
15 714€ 7 490€ 1 878€ 42 343€ 33 669€ 52 505€ -31 121€ -78 131€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
54 090 € -28 943 € -211 606 € -212 473 € -221 331 € -231 927 € -125 332 € -275 378 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
72 719 € -21 453 € -209 728 € -167 250 € -184 782 € -173 662 € -156 453 € -353 509 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
54 090 € -28 943 € -211 606 € -212 473 € -221 331 € -231 927 € -125 332 € -275 378 €