Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Build Production Media s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 713 209 € 9 702 880 € 5 412 749 € 1 837 696 € 16 470 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 518 000 € 383 986 € 142 486 € 65 880 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 518 000 € 383 986 € 142 486 € 65 880 €
013
A.II.2
Stavby
17 089€ 18 051€ 6 225€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
458 068€ 342 935€ 136 261€ 51 180€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
892 843€ 23 000€ 14 700€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
150 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 193 663 € 9 316 373 € 5 268 838 € 1 770 525 € 16 470 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
103 764 € 95 484 € 95 484 €
036
B.I.5
Tovar
103 764€ 95 484€ 95 484€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
43 892 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
43 892€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 210 320 € 8 674 544 € 4 877 581 € 1 390 614 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 723 154€ 8 391 688€ 4 683 268€ 1 388 802€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
125 893€ 100 000€ 102 791€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
361 273€ 182 856€ 91 522€ 1 812€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
835 687 € 546 345 € 295 773 € 379 911 € 16 470 €
056
B.IV.1
Peniaze
101 990€ 107 623€ 39 096€ 168 261€ 13 714€
057
B.IV.2
Účty v bankách
733 697€ 438 722€ 256 677€ 211 650€ 2 756€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 546 € 2 521 € 1 425 € 1 291 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 546€ 2 521€ 1 425€ 1 291€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 713 209 € 9 702 880 € 5 412 749 € 1 837 696 € 16 470 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
50 982 € 117 605 € 67 771 € 36 782 € 13 886 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 € 30 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
25 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-25 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
444 € 444 € 444 € 444 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
444€ 444€ 444€ 444€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
105 557 € 62 327 € 31 339 € 8 442 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
105 557€ 62 327€ 31 339€ 8 442€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-85 019 € 24 834 € 30 988 € 22 896 € 8 886 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 662 227 € 9 585 275 € 5 344 978 € 1 800 914 € 2 584 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 068 € 5 083 € 4 520 € 77 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 068€ 5 083€ 4 520€ 77€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
112 081 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
112 081€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 383 078 € 9 580 192 € 5 340 458 € 1 800 837 € 2 584 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 153 181€ 9 330 706€ 5 170 174€ 1 785 672€ 500€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 639€ 1 262€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 543€ 2 875€ 553€ 267€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 141€ 1 924€ 342€ 164€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 258€ 55 245€ 20 699€ 12 553€ 2 084€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
192 316€ 188 180€ 148 690€ 2 181€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
160 000€