Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCIORONTO, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
9 648 673 € 9 893 223 € 10 049 460 € 10 099 431 € 9 951 276 € 9 655 934 € 25 000 € 25 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 011 621 € 7 292 867 € 7 570 444 € 7 475 444 € 7 475 445 € 7 469 878 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 011 621 € 7 292 867 € 7 570 444 € 7 475 444 € 7 475 445 € 7 469 878 € 0 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
7 011 621€ 7 556 485€ 7 552 815€ 7 457 815€ 7 457 816€ 7 452 249€ 0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ -263 618€ 17 629€ 17 629€ 17 629€ 17 629€ 0€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 637 052 € 2 600 356 € 2 479 016 € 2 623 987 € 2 475 831 € 2 186 056 € 25 000 € 25 000 €
015
B.I.
Zásoby
36 703€ 21 515€ 0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 485 945 € 2 420 972 € 2 347 746 € 2 376 903 € 2 310 634 € 2 165 355 € 0 € 0 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
268 919€ 229 768€ 147 217€ 192 997€ 178 421€ 110 812€ 0€ 0€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
127 180€ 104 069€ 100 881€ 93 892€ 70 470€ 0€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 089 846€ 2 087 135€ 2 099 648€ 2 090 014€ 2 061 743€ 2 054 543€ 0€ 0€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
151 107 € 179 384 € 131 270 € 210 381 € 143 682 € 20 701 € 25 000 € 25 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
151 107€ 179 384€ 131 270€ 210 381€ 143 682€ 20 701€ 25 000€ 25 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
9 648 673 € 9 893 223 € 10 049 460 € 10 099 431 € 9 951 276 € 9 655 934 € 25 000 € 25 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 276 857 € 3 442 143 € 3 637 417 € 3 728 122 € 3 779 655 € 3 932 851 € 23 240 € 24 520 € 25 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
0€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 417 144€ 3 652 732€ 3 646 796€ 3 754 655€ 3 907 851€ 6 020 608€ -480€ 0€ 0€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-165 287 € -235 589 € -34 379 € -51 533 € -153 196 € -2 112 757 € -1 280 € -480 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 371 816 € 6 451 080 € 6 412 043 € 6 371 309 € 6 171 621 € 5 723 083 € -23 240 € 480 € 0 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 191 813€ 2 176 155€ 2 174 809€ 2 212 582€ 2 146 569€ 2 180 126€ 0€ 0€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
849 852 € 1 021 278 € 1 069 118 € 981 434 € 1 015 959 € 1 008 176 € 1 280 € 480 € 0 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
371 127€ 448 726€ 477 376€ 400 074€ 374 150€ 304 164€ 800€ 0€ 0€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
326 516€ 420 343€ 438 698€ 428 443€ 469 606€ 478 205€ 0€ 0€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
72 499€ 72 499€ 73 334€ 73 207€ 89 904€ 150 735€ 480€ 480€ 0€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
79 710€ 79 710€ 79 710€ 79 710€ 82 299€ 75 072€ 0€ 0€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 852€ 4 852€ 5 281€ 5 281€ 5 281€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 504€ 116 453€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 318 795€ 3 248 795€ 3 168 116€ 3 055 559€ 3 003 812€ 2 529 500€ -24 520€ 0€ 0€