Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 841 417€ 1 746 713€ 1 726 412€ 772 424€ 156 708€ 179 493€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 317 223 € 1 841 417 € 1 746 713 € 1 747 803 € 772 424 € 156 708 € 179 493 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 247 891€ 1 803 935€ 1 706 300€ 1 608 127€ 764 639€ 133 969€ 171 196€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
69 332€ 37 364€ 40 413€ 118 285€ 7 785€ 22 739€ 8 297€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
118€ 0€ 21 391€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 744 496 € 2 093 774 € 1 987 696 € 2 034 266 € 954 388 € 228 387 € 174 626 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 063 883€ 1 667 242€ 1 538 159€ 1 489 881€ 655 428€ 136 781€ 140 084€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 110€ 5 392€ 7 964€ 9 183€ 6 343€ 2 515€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
135 992€ 107 797€ 123 424€ 127 193€ 87 453€ 23 236€ 34 542€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
334 431 € 188 658 € 303 147 € 334 409 € 139 239 € 52 141 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
242 380€ 138 073€ 252 936€ 231 356€ 108 799€ 39 631€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
86 750€ 46 557€ 45 491€ 67 040€ 27 801€ 12 071€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 301€ 4 028€ 4 720€ 36 013€ 2 639€ 439€
20
F.
Dane a poplatky
224€ 0€ 346€ 155€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 003€ 12 224€ 12 718€ 15 889€ 6 328€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 003€ 12 224€ 12 718€ 15 889€ 6 328€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 20 556€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
39 857€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
190 077€ 72 380€ 2 284€ 36 809€ 59 442€ 13 714€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-427 273 € -252 357 € -240 983 € -286 463 € -181 964 € -71 679 € 4 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
108 238 € 60 868 € 77 166 € 100 155 € 23 200 € -5 824 € 4 867 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 496 € 11 116 € 3 777 € 1 215 € 2 168 € 483 € 1 448 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 659 € 5 393 € 0 € 8 € 5 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 659€ 5 393€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 8€ 5€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
29 837€ 5 723€ 3 777€ 1 207€ 2 163€ 481€ 1 447€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
47 546 € 39 451 € 49 777 € 39 759 € 12 774 € 3 732 € 2 506 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 285 € 32 324 € 45 955 € 34 480 € 9 940 € 1 739 € 500 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
9 285€ 32 324€ 45 955€ 34 480€ 9 940€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 739€ 500€
52
O.
Kurzové straty
36 684€ 5 639€ 2 379€ 3 779€ 1 534€ 807€ 1 501€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 577€ 1 488€ 1 443€ 1 500€ 1 300€ 1 186€ 505€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 050 € -28 335 € -46 000 € -38 544 € -10 606 € -3 249 € -1 058 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-443 323 € -280 692 € -286 983 € -325 007 € -192 570 € -74 928 € 3 809 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-443 323 € -280 692 € -289 863 € -327 887 € -195 450 € -74 928 € 3 809 €