Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
127 012 € 131 926 € 129 402 € 120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
127 012 € 131 926 € 129 402 € 120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
4 699€ 2 308€ 1 236€ 1 197€ 350€ 98€ 350€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 410 € 4 199 € 19 638 € 408 € 430 € 157 € 132 € 53 € 11 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 361€ 4 199€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
19 638€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
49€ 408€ 430€ 157€ 132€ 53€ 11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
123 602 € 127 727 € 124 703 € 98 845 € 129 257 € 17 392 € 11 955 € 11 809 € 8 012 € 5 285 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
123 602€ 127 727€ 124 703€ 98 845€ 129 257€ 17 392€ 11 955€ 11 809€ 8 012€ 5 285€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
127 012 € 131 926 € 129 402 € 120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
126 257 € 131 004 € 127 656 € 120 299 € 105 392 € 16 981 € 11 652 € 10 622 € 7 358 € 5 002 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 435€ 169€ 118€ 118€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
125 505€ 122 156€ 114 798€ 99 892€ 11 545€ 6 483€ 5 504€ 2 240€ 2€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 748 € 3 348 € 7 358 € 14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
755 € 922 € 1 746 € 492 € 25 509 € 2 038 € 810 € 1 417 € 1 057 € 294 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
24€ 21€ 18€ 16€ 13€ 8€ 4€ 1€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
731 € 901 € 1 728 € 476 € 25 496 € 2 030 € 806 € 1 416 € 1 057 € 242 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
558€ 128€ 243€ 1 239€ 334€ 99€ 109€ 187€ 125€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
118€ 720€ 1 436€ 432€ 24 176€ 1 623€ 639€ 1 243€ 870€ 117€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
55€ 53€ 49€ 44€ 81€ 73€ 68€ 64€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
52€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci