Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FEROSTAV s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 531€ 331 994€ 197 180€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
501 529 € 333 325 € 198 915 € 71 894 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
499 531€ 331 994€ 197 180€ 71 894€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 665€ 1 331€ 1 735€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
477 575 € 420 862 € 243 897 € 69 951 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
214 893€ 198 789€ 128 574€ 41 647€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
235 277€ 216 630€ 112 372€ 27 191€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 675 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 731€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 934€
19
E.4.
Sociálne náklady
10€
20
F.
Dane a poplatky
2 169€ 522€ 243€ 231€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 105€ 4 000€ 2 031€ 625€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 105€ 4 000€ 2 031€ 625€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
261€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 195€ 921€ 677€ 257€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
23 954 € -87 537 € -44 982 € 1 943 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
49 361 € -83 425 € -43 766 € 3 056 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 580 € 258 € 201 € 55 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 131 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 131€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
449€ 258€ 201€ 55€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 580 € -258 € -201 € -55 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
22 374 € -87 795 € -45 183 € 1 888 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
22 374 € -87 795 € -45 183 € 1 888 €