Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
172 046 € 178 515 € 131 351 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
85 985 € 63 572 € 47 672 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
85 985 € 63 572 € 47 672 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
72 002€ 42 941€ 45 278€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 983€ 20 631€ 2 394€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
86 061 € 114 943 € 83 679 €
015
B.I.
Zásoby
16 723€ 32 522€ 29 796€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
27 680 € 24 796 € 13 924 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
16 196€ 24 553€ 12 672€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
11 534€ 243€ 1 000€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-50€ 252€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
41 658 € 57 625 € 39 959 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
41 658€ 57 625€ 39 959€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
172 046 € 178 515 € 131 351 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
144 292 € 124 807 € 100 516 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
119 307€ 95 016€ 70 136€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
19 485 € 24 291 € 24 880 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
27 754 € 53 708 € 30 835 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 222€ 9 379€ 61€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
9 759 € 11 808 € 12 434 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 571€ 5 934€ 4 373€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 930€ 1 652€ 1 636€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
258€ 4 222€ 6 425€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 773€ 32 521€ 18 340€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci