Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTRENT s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 903 965 € 4 944 817 € 4 101 340 € 2 700 743 € 2 079 142 € 1 295 357 € 517 423 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 284 205 € 2 505 587 € 1 929 804 € 1 679 838 € 923 242 € 584 955 € 227 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
772 € 11 246 € 23 059 € 20 801 € 19 790 € 6 875 € 2 353 €
005
A.I.2
Software
772€ 11 246€ 23 059€ 20 801€ 19 310€ 5 735€ 2 353€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 140€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
480€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 407 734 € 1 724 603 € 1 640 072 € 1 396 677 € 841 194 € 576 252 € 225 295 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 407 734€ 1 724 603€ 1 640 072€ 1 395 844€ 837 694€ 575 419€ 225 295€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€ 3 500€ 833€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
875 699 € 769 738 € 266 673 € 262 360 € 62 258 € 1 828 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
155 793€ 264 302€ 131 347€ 1 833€ 1 828€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 646€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
712 906€ 22 349€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
7 000€ 483 087€ 266 673€ 131 013€ 53 779€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 590 991 € 2 409 872 € 2 137 686 € 999 707 € 1 143 392 € 706 861 € 288 653 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
533 542 € 573 244 € 519 497 € 276 354 € 221 661 € 134 132 € 101 086 €
032
B.I.1
Materiál
50 623€ 56 257€ 26 739€ 15 051€ 25 997€ 27 471€ 3 020€
036
B.I.5
Tovar
482 919€ 516 987€ 492 758€ 261 303€ 195 664€ 106 661€ 98 066€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
102 445 € 217 751 € 184 655 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 266€ 164 062€ 143 630€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
93 179€ 53 689€ 41 025€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 810 986 € 1 464 941 € 1 262 747 € 1 059 936 € 828 559 € 529 325 € 157 485 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 769 793€ 1 446 432€ 1 262 747€ 1 058 436€ 803 377€ 486 532€ 157 285€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 509€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 193€ 1 500€ 25 182€ 42 793€ 200€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
144 018 € 153 936 € 170 787 € -336 583 € 93 172 € 43 404 € 30 082 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
144 018€ 153 936€ 170 787€ 158 805€ 93 172€ 20 019€ 15 085€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-495 388€ 23 385€ 14 997€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 769 € 29 358 € 33 850 € 21 198 € 12 508 € 3 541 € 1 122 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
229€ 239€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 369€ 29 358€ 28 496€ 21 198€ 12 508€ 3 541€ 1 122€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 171€ 5 115€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 903 965 € 4 944 817 € 4 101 340 € 2 700 743 € 2 079 142 € 1 295 357 € 517 423 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
579 396 € 497 023 € 392 076 € 227 945 € 98 556 € 18 793 € 6 237 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
380 000 € 380 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
380 000€ 380 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-194 207 € -85 698 € -237 € -20 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-194 207€ -85 698€ -237€ -20€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 792 € 691 € 691 € 691 € 691 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 792€ 691€ 691€ 691€ 691€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
191 929 € 222 254 € 119 129 € 13 122 € 1 237 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
191 929€ 222 254€ 119 129€ 13 122€ 1 237€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
190 882 € 202 030 € 164 131 € 103 125 € 79 980 € 12 576 € 1 237 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 315 381 € 4 443 508 € 3 706 024 € 2 469 746 € 1 978 570 € 1 276 564 € 511 186 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
56 312 € 55 575 € 55 462 € 43 369 € 26 248 € 14 342 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 812€ 55 575€ 55 462€ 43 369€ 26 248€ 14 342€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
91 393 € 181 333 € 183 218 € 265 887 € 579 039 € 437 398 € 75 269 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 388 035€ 75 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 425€ 2 401€ 1 250€ 518€ 269€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
87 968€ 178 932€ 183 218€ 265 887€ 577 789€ 48 845€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 925 114 € 2 875 027 € 2 754 990 € 2 110 490 € 1 294 010 € 824 824 € 435 917 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 939 876€ 2 039 596€ 1 989 802€ 1 345 921€ 576 329€ 439 631€ 292 482€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
720 396€ 719 396€ 639 396€ 624 396€ 601 224€ 325 043€ 135 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
61 076€ 63 280€ 56 653€ 47 646€ 35 056€ 19 798€ 4 398€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 311€ 40 772€ 35 894€ 30 842€ 22 084€ 12 522€ 2 767€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
70 836€ 11 768€ 32 942€ 61 585€ 59 217€ 27 830€ 1 270€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
93 619€ 215€ 303€ 100€ 100€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
35 000€ 50 000€ 40 761€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 207 562 € 1 331 573 € 712 354 € 38 512 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
179 712€ 382 692€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 027 850€ 948 881€ 712 354€ 38 512€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
9 188 € 4 286 € 3 240 € 3 052 € 2 016 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 188€ 3 345€ 3 240€ 3 052€ 2 016€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
941€