Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTRENT s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 508 486 € 4 903 965 € 4 944 817 € 4 101 340 € 2 700 743 € 2 079 142 € 1 295 357 € 517 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 786 036 € 2 284 205 € 2 505 587 € 1 929 804 € 1 679 838 € 923 242 € 584 955 € 227 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 772 € 11 246 € 23 059 € 20 801 € 19 790 € 6 875 € 2 353 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 772€ 11 246€ 23 059€ 20 801€ 19 310€ 5 735€ 2 353€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 140€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
480€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 440 676 € 1 407 734 € 1 724 603 € 1 640 072 € 1 396 677 € 841 194 € 576 252 € 225 295 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 440 676€ 1 407 734€ 1 724 603€ 1 640 072€ 1 395 844€ 837 694€ 575 419€ 225 295€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€ 3 500€ 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 345 360 € 875 699 € 769 738 € 266 673 € 262 360 € 62 258 € 1 828 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 399 000€ 155 793€ 264 302€ 131 347€ 1 833€ 1 828€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 646€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
939 360€ 712 906€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
22 349€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
476 087€ 259 673€ 124 013€ 53 779€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 688 243 € 2 590 991 € 2 409 872 € 2 137 686 € 999 707 € 1 143 392 € 706 861 € 288 653 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
628 178 € 533 542 € 573 244 € 519 497 € 276 354 € 221 661 € 134 132 € 101 086 €
035
B.I.1
Materiál
162 527€ 50 623€ 56 257€ 26 739€ 15 051€ 25 997€ 27 471€ 3 020€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
465 651€ 482 919€ 516 987€ 492 758€ 261 303€ 195 664€ 106 661€ 98 066€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
118 058 € 102 445 € 217 751 € 184 655 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 266 € 164 062 € 143 630 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 266€ 164 062€ 143 630€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
118 058€ 93 179€ 53 689€ 41 025€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 878 626 € 1 810 986 € 1 464 941 € 1 262 747 € 1 059 936 € 828 559 € 529 325 € 157 485 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 579 037 € 1 769 793 € 1 446 432 € 1 262 747 € 1 058 436 € 803 377 € 486 532 € 157 285 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
650 381€ 871 915€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
928 656€ 897 878€ 1 446 432€ 1 262 747€ 1 058 436€ 803 377€ 486 532€ 157 285€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
87 755€ 18 509€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
211 834€ 41 193€ 1 500€ 25 182€ 42 793€ 200€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
63 381 € 144 018 € 153 936 € 170 787 € -336 583 € 93 172 € 43 404 € 30 082 €
072
B.V.1.
Peniaze
63 381€ 144 018€ 153 936€ 170 787€ 158 805€ 93 172€ 20 019€ 15 085€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-495 388€ 23 385€ 14 997€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 207 € 28 769 € 29 358 € 33 850 € 21 198 € 12 508 € 3 541 € 1 122 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18€ 229€ 239€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 377€ 25 369€ 29 358€ 28 496€ 21 198€ 12 508€ 3 541€ 1 122€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 812€ 3 171€ 5 115€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 508 486 € 4 903 965 € 4 944 817 € 4 101 340 € 2 700 743 € 2 079 142 € 1 295 357 € 517 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
802 994 € 579 396 € 497 023 € 392 076 € 227 945 € 98 556 € 18 793 € 6 237 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
380 000 € 380 000 € 380 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
380 000€ 380 000€ 380 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 336 € 10 792 € 691 € 691 € 691 € 691 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 336€ 10 792€ 691€ 691€ 691€ 691€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-194 207 € -85 698 € -237 € -20 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-194 207€ -85 698€ -237€ -20€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
373 267 € 191 929 € 222 254 € 119 129 € 13 122 € 1 237 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
373 267€ 191 929€ 222 254€ 119 129€ 13 122€ 1 237€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
29 391 € 190 882 € 202 030 € 164 131 € 103 125 € 79 980 € 12 576 € 1 237 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 705 492 € 4 315 381 € 4 443 508 € 3 706 024 € 2 469 746 € 1 978 570 € 1 276 564 € 511 186 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 778 € 91 393 € 181 333 € 183 218 € 265 887 € 579 039 € 437 398 € 75 269 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 388 035 € 75 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
388 035€ 75 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
19 736€ 52 391€ 106 595€ 95 347€ 136 877€ 500 094€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 368€ 3 425€ 2 401€ 1 250€ 518€ 269€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 674€ 35 577€ 72 337€ 87 871€ 129 010€ 77 695€ 48 845€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 512 985€ 179 712€ 382 692€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 977 096 € 2 925 114 € 2 875 027 € 2 754 990 € 2 110 490 € 1 294 010 € 824 824 € 435 917 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 005 312 € 1 939 876 € 2 039 596 € 1 989 802 € 1 345 921 € 576 329 € 439 631 € 292 482 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
149 332€ 260 434€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
43 410€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 812 570€ 1 679 442€ 2 039 596€ 1 989 802€ 1 345 921€ 576 329€ 439 631€ 292 482€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
720 396€ 719 396€ 639 396€ 624 396€ 601 224€ 325 043€ 135 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
79 969€ 61 076€ 63 280€ 56 653€ 47 646€ 35 056€ 19 798€ 4 398€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 996€ 39 311€ 40 772€ 35 894€ 30 842€ 22 084€ 12 522€ 2 767€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
45 869€ 70 836€ 11 768€ 32 942€ 61 585€ 59 217€ 27 830€ 1 270€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
794 950€ 93 619€ 215€ 303€ 100€ 100€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
53 911 € 56 312 € 55 575 € 55 462 € 43 369 € 26 248 € 14 342 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
48 411€ 50 812€ 55 575€ 55 462€ 43 369€ 26 248€ 14 342€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 500€ 5 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 111 722€ 1 027 850€ 948 881€ 712 354€ 38 512€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 000€ 35 000€ 50 000€ 40 761€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 188 € 4 286 € 3 240 € 3 052 € 2 016 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 188€ 3 345€ 3 240€ 3 052€ 2 016€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
941€