Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTRENT s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 658 640€ 8 421 714€ 8 735 469€ 6 625 019€ 4 901 018€ 3 608 324€ 1 873 817€ 769 853€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 323 064 € 8 937 541 € 8 733 667 € 6 488 578 € 4 901 012 € 3 608 321 € 1 873 786 € 769 852 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 519 488€ 1 077 280€ 2 588 563€ 1 089 733€ 835 333€ 562 303€ 557 752€ 307 775€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 139 152€ 7 344 434€ 5 796 631€ 5 138 578€ 3 960 612€ 2 862 857€ 1 299 404€ 462 077€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
144 535€ 296 488€ 136 941€ 142 482€ 78 148€ 158 328€ 4 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
519 889€ 219 339€ 211 532€ 117 785€ 26 919€ 24 833€ 12 330€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 646 104 € 8 655 013 € 8 418 178 € 6 224 941 € 4 689 392 € 3 483 238 € 1 842 101 € 767 238 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 285 662€ 949 864€ 2 094 168€ 908 401€ 742 488€ 459 802€ 425 188€ 252 408€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
995 134€ 896 829€ 752 696€ 791 708€ 900 987€ 762 238€ 341 711€ 189 956€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 694 432€ 4 078 361€ 3 170 032€ 2 473 180€ 1 592 251€ 1 247 130€ 636 005€ 232 494€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 516 395 € 1 571 500 € 1 424 050 € 1 250 040 € 936 969 € 630 303 € 314 205 € 60 274 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 081 983€ 1 125 744€ 1 018 502€ 897 988€ 673 012€ 452 426€ 225 584€ 42 734€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
377 374€ 391 975€ 355 750€ 311 529€ 233 162€ 159 139€ 78 516€ 15 010€
19
E.4.
Sociálne náklady
57 038€ 53 781€ 49 798€ 40 523€ 30 795€ 18 738€ 10 105€ 2 530€
20
F.
Dane a poplatky
37 618€ 33 961€ 28 512€ 52 498€ 35 158€ 11 375€ 6 080€ 774€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
536 545€ 576 397€ 545 548€ 457 720€ 347 336€ 180 436€ 114 592€ 21 995€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
536 545€ 576 397€ 545 548€ 457 720€ 347 336€ 180 436€ 114 592€ 21 995€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 048€ 224 483€ 96 784€ 134 906€ 70 939€ 141 247€ 3 038€ 8 608€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
81 245€ 19 334€ 41 599€ 34 714€ 18 119€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
467 025€ 304 284€ 264 789€ 121 774€ 45 145€ 50 707€ 1 282€ 729€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-323 040 € 282 528 € 315 489 € 263 637 € 211 620 € 125 083 € 31 685 € 2 614 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 683 412 € 2 496 660 € 2 368 298 € 2 055 022 € 1 560 219 € 955 990 € 454 252 € 94 994 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
765 486 € 16 903 € 1 802 € 136 441 € 6 € 3 € 31 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
736 857€ 134 001€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 629 € 16 901 € 1 802 € 2 425 € 1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
28 629€ 16 901€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 802€ 2 425€ 1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 15€ 6€ 2€ 30€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
403 300 € 47 187 € 57 655 € 197 240 € 55 044 € 21 532 € 15 143 € 789 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
350 000€ 131 347€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 677 € 40 456 € 46 383 € 36 897 € 32 729 € 18 581 € 6 918 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
37 677€ 40 456€ 46 383€ 36 897€ 32 729€ 18 581€ 6 918€
52
O.
Kurzové straty
174€ 128€ 65€ 84€ 357€ 158€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 449€ 6 603€ 11 207€ 28 912€ 21 958€ 2 793€ 8 200€ 789€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
362 186 € -30 284 € -55 853 € -60 799 € -55 038 € -21 529 € -15 112 € -788 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 146 € 252 244 € 259 636 € 202 838 € 156 582 € 103 554 € 16 573 € 1 826 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 755 € 61 362 € 57 606 € 38 707 € 53 457 € 23 574 € 3 997 € 589 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 634€ 100 852€ 70 270€ 79 732€ 53 457€ 23 574€ 3 997€ 589€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-24 879€ -39 490€ -12 664€ -41 025€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
29 391 € 190 882 € 202 030 € 164 131 € 103 125 € 79 980 € 12 576 € 1 237 €