Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
130 780€ 154 526€ 191 742€ 114 892€ 132 501€ 133 587€ 112 445€ 71 783€ 93 900€ 110 153€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
130 781 € 155 101 € 191 742 € 118 342 € 132 501 € 133 587 € 112 445 € 71 783 € 93 900 € 110 153 € 116 046 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
142€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
122 607€ 154 384€ 191 504€ 114 892€ 122 416€ 133 586€ 111 473€ 68 614€ 66 749€ 107 943€ 116 046€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 174€ 575€ 238€ 3 450€ 10 085€ 1€ 972€ 3 169€ 27 151€ 2 210€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
159 410 € 175 978 € 191 085 € 160 181 € 141 058 € 122 069 € 130 359 € 112 260 € 104 387 € 131 967 € 122 637 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
104 207€ 115 916€ 127 147€ 108 056€ 96 407€ 87 014€ 94 879€ 73 023€ 59 651€ 92 554€ 83 497€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 556€ 20 425€ 25 932€ 22 052€ 20 165€ 16 978€ 17 244€ 17 329€ 18 435€ 17 846€ 24 238€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 589 € 33 882 € 32 222 € 21 640 € 20 444 € 15 720 € 14 989 € 13 355 € 11 189 € 18 950 € 11 295 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 439€ 24 267€ 23 217€ 15 711€ 14 558€ 11 201€ 11 224€ 9 693€ 8 353€ 13 520€ 7 882€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 194€ 8 521€ 8 028€ 5 446€ 5 124€ 3 847€ 3 220€ 3 014€ 2 311€ 4 758€ 2 773€
19
E.4.
Sociálne náklady
956€ 1 094€ 977€ 483€ 762€ 672€ 545€ 648€ 525€ 672€ 640€
20
F.
Dane a poplatky
372€ 402€ 421€ 369€ 120€ 100€ 100€ 111€ 140€ 386€ 719€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 416€ 5 416€ 5 041€ 4 383€ 2 366€ 2 488€ 2 488€ 2 364€ 1 990€ 1 928€ 234€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 416€ 5 416€ 5 041€ 4 383€ 2 366€ 2 488€ 2 488€ 2 364€ 1 990€ 1 928€ 234€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
270€ -63€ 322€ 3 681€ 1 556€ -231€ 659€ 6 078€ 12 982€ 303€ 2 654€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-28 629 € -20 877 € 657 € -41 839 € -8 557 € 11 518 € -17 914 € -40 477 € -10 487 € -21 814 € -6 591 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-2 156 € 18 185 € 38 425 € -15 216 € 5 844 € 29 594 € -650 € -21 738 € -11 337 € -2 457 € 8 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 271 € 2 095 € 1 622 € 1 840 € 2 011 € 2 084 € 2 387 € 2 770 € 3 525 € 3 778 € 3 282 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 961 € 1 759 € 1 372 € 1 511 € 1 739 € 2 034 € 2 119 € 2 378 € 2 673 € 2 860 € 2 129 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 961€ 1 759€ 1 372€ 1 511€ 1 739€ 2 118€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 034€ 1€ 2 378€ 2 673€ 2 860€ 2 129€
52
O.
Kurzové straty
2€ 7€ 5€ 55€ 1€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
308€ 329€ 245€ 274€ 272€ 49€ 268€ 392€ 844€ 918€ 1 153€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 271 € -2 095 € -1 622 € -1 840 € -2 011 € -2 084 € -2 387 € -2 770 € -3 525 € -3 778 € -3 282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-30 900 € -22 972 € -965 € -43 679 € -10 568 € 9 434 € -20 301 € -43 247 € -14 012 € -25 592 € -9 873 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-30 900 € -22 972 € -981 € -43 679 € -10 568 € 9 434 € -21 261 € -44 207 € -14 972 € -26 552 € -9 873 €