Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
864 652 € 458 207 € 137 909 € 19 764 € 21 412 € 23 673 € 81 725 € 34 936 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
222 526 € 270 003 € 91 686 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
222 526 € 270 003 € 91 686 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
222 526€ 270 003€ 91 686€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
642 126 € 188 204 € 46 223 € 19 764 € 21 412 € 23 673 € 81 725 € 34 936 €
015
B.I.
Zásoby
155 299€ 41 237€ 17 371€ 16 963€ 16 963€ 16 963€ 16 963€ 23 471€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
403 362 € 129 763 € 13 015 € 188 € 585 € 62 656 € 5 373 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
353 484€ 124 479€ 12 811€ 168€ 325€ 60 871€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
17 780€ 4 747€ 204€ 20€ 53€ 1 235€ 4 823€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
32 098€ 537€ 207€ 550€ 550€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
83 465 € 17 204 € 15 837 € 2 801 € 4 261 € 6 125 € 2 106 € 6 092 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
83 465€ 17 204€ 15 837€ 2 801€ 4 261€ 6 125€ 2 106€ 6 092€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
864 652 € 458 207 € 137 909 € 19 764 € 21 412 € 23 673 € 81 725 € 34 936 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
32 875 € -4 447 € -4 499 € -14 556 € -16 642 € -13 290 € -2 706 € -2 880 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 408€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-9 947€ -9 999€ -20 056€ -22 142€ -18 790€ -8 205€ -8 289€ -8 289€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
37 322 € 52 € 10 057 € 2 086 € -3 352 € -10 585 € 175 € 409 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
831 777 € 462 654 € 142 408 € 34 320 € 38 054 € 36 963 € 84 431 € 37 816 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
417€ 274€ 24€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
688 170 € 289 725 € 142 128 € 34 320 € 38 054 € 36 963 € 84 431 € 37 816 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
634 435€ 217 289€ 41 834€ 32 603€ 37 094€ 35 916€ 62 743€ 15 079€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 080€ 8 207€ 1 748€ 77€ 117€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 960€ 802€ 1 091€ 1 717€ 960€ 970€ 980€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
35 695€ 63 427€ 97 455€ 20 591€ 22 737€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 956€ 1 532€ 256€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
140 234€ 171 123€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci