Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

123Kurier, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
278 378 € 249 371 € 162 124 € 87 586 € 110 060 € 74 904 € 84 745 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
263 712 € 234 334 € 149 959 € 75 897 € 103 258 € 72 373 € 71 995 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 788 € 9 788 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
253 924 € 224 546 € 149 959 € 75 897 € 103 258 € 72 373 € 71 995 €
012
A.II.1
Pozemky
45 341€ 45 340€ 45 340€ 47 858€ 50 378€ 50 378€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
208 583€ 179 206€ 104 619€ 28 039€ 52 880€ 21 995€ 21 995€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 666 € 15 037 € 12 165 € 11 689 € 6 802 € 2 531 € 12 750 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 0 € 8 518 € 0 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 287 € 10 410 € 2 441 € 278 € 198 € 1 135 € 300 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 139€ 4 211€ 0€ 0€ 414€ 730€ 300€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 148€ 6 199€ 2 441€ 278€ -216€ 405€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 379 € 4 627 € 9 724 € 2 893 € 6 604 € 1 396 € 12 450 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 379€ 4 627€ 9 724€ 2 893€ 6 604€ 1 396€ 12 432€
057
B.IV.2
Účty v bankách
18€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
278 378 € 249 371 € 162 124 € 87 586 € 110 060 € 74 904 € 84 745 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
148 863 € 129 225 € 123 566 € -26 048 € -19 282 € -9 815 € 2 758 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
129 013 € 129 013 € 129 013 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
26 240 € -8 018 € -31 028 € -24 282 € -14 815 € -2 241 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-11 390 € 3 230 € 20 581 € -6 766 € -9 467 € -12 574 € -2 242 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
129 515 € 120 146 € 38 558 € 113 634 € 129 342 € 84 719 € 81 987 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
124 475 € 111 387 € 0 € 109 012 € 0 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 040 € 8 759 € 38 558 € 4 622 € 129 342 € 84 719 € 81 987 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 066€ 8 568€ 7 135€ 2 829€ 127 377€ 1 572€ 81 530€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
896€ 0€ 26 000€ 0€ 0€ 81 262€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
78€ 191€ 5 423€ 1 793€ 1 965€ 1 885€ 50€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
407€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€