Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

123Kurier, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
50 506€ 21€ 242 012€ 10 879€ 83€ 3 411€ 4 800€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 114 915€ 0€ 0€ 1 085€ 4 500€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
50 506 € 21 € 127 097 € 10 879 € 83 € 2 326 € 300 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 464 € 61 703 € 1 600 € 23 273 € 6 317 € 1 775 € 250 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 464€ 61 703€ 1 600€ 23 273€ 6 317€ 1 775€ 250€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
79 066 € 46 042 € 78 715 € 10 291 € 14 539 € 14 186 € 370 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 749€ 9 970€ 25 553€ 4 765€ 8 178€ 5 489€ 370€
10
B.2
Služby
73 317€ 36 072€ 53 162€ 5 526€ 6 361€ 8 697€ 0€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
15 904 € 15 682 € 49 982 € 23 861 € -8 139 € -10 085 € 180 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
2 983€ 3 188€ 6 592€ 2 943€ 3 852€ 780€ 407€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
69 282€ 9 347€ 18 316€ 27 361€ 0€ 0€ 2 003€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
50 667€ 0€ 417€ 833€ 3 500€ 0€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 065€ 7 839€ 387€ 181€ 1 617€ 0€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 569€ 2 025€ 0€ 0€ 695€ 559€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 198 € 8 961 € 25 878 € -5 429 € -7 569 € -11 529 € -2 230 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
N
Nákladové úroky
2 192€ 1 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
41
O
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
271€ 2€ 0€ 0€ -44€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 571€ 3 565€ 566€ 357€ 894€ 76€ 12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 494 € -4 745 € -566 € -357 € -938 € -85 € -12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-9 692 € 4 216 € 25 312 € -5 786 € -8 507 € -11 614 € -2 242 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 698 € 986 € 4 731 € 980 € 960 € 960 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 698€ 986€ 4 731€ 980€ 960€ 960€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-11 390 € 3 230 € 20 581 € -6 766 € -9 467 € -12 574 € -2 242 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-9 692 € 4 216 € 25 312 € -5 786 € -8 507 € -11 614 € -2 242 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-11 390 € 3 230 € 20 581 € -6 766 € -9 467 € -12 574 € -2 242 €