Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ESA Group s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
916 921 € 308 351 € 306 € 20 193 € 15 852 € 34 965 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 677 € 7 405 € 7 083 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 677 € 7 405 € 7 083 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 677€ 7 405€ 7 083€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
916 921 € 308 351 € 306 € 13 516 € 8 447 € 27 882 €
015
B.I.
Zásoby
13 233€ 7 536€ 4 984€ 4 554€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
861 519 € 249 442 € 48 € 2 253 € 2 436 € 13 904 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
460 853€ 249 192€ 2 211€ 1 212€ 2 642€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 774€ 250€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
394 892€ 48€ 42€ 1 224€ 11 262€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
42 169 € 58 909 € 258 € 3 727 € 1 027 € 9 424 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
42 169€ 58 909€ 258€ 3 727€ 1 027€ 9 424€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
916 921 € 308 351 € 306 € 20 193 € 15 852 € 34 965 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-299 424 € -85 089 € -11 731 € -1 118 € -535 € 2 638 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-90 089€ -16 731€ -6 118€ -5 535€ -2 363€ -91€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-214 335 € -73 358 € -10 613 € -583 € -3 172 € -2 271 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 216 345 € 393 440 € 12 037 € 21 311 € 16 387 € 32 327 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
15€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 216 345 € 393 440 € 12 037 € 17 696 € 16 387 € 32 327 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 111 278€ 359 023€ 7 600€ 7 818€ 14 128€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
407€ 609€ 502€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 050€ 1 570€ 3 672€ 2 061€ 871€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
105 067€ 31 367€ 10 467€ 6 017€ 5 899€ 16 826€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 600€