Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
209 479 € 125 435 € 627 242 € 511 743 € 598 736 € 222 094 € 187 681 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 972 € 5 772 € 9 418 € 15 221 € 11 836 € 22 156 € 32 642 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 972 € 5 772 € 9 418 € 15 221 € 11 836 € 22 156 € 32 642 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 972€ 5 772€ 9 418€ 15 221€ 11 836€ 22 156€ 32 642€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
203 507 € 119 663 € 617 824 € 496 522 € 586 900 € 199 938 € 155 039 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
191 873 € 101 316 € 613 863 € 494 905 € 565 115 € 180 646 € 135 034 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
139 938€ 61 544€ 524 644€ 406 915€ 406 238€ 133 225€ 80 139€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
18 004€ 5 855€ 9 140€ 1 215€ 48 038€ 9 031€ 15 979€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
33 931€ 33 917€ 80 079€ 86 775€ 110 839€ 38 390€ 38 916€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
11 634 € 18 347 € 3 961 € 1 617 € 21 785 € 19 292 € 20 005 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
11 634€ 18 347€ 3 961€ 1 617€ 21 785€ 19 292€ 20 005€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
209 479 € 125 435 € 627 242 € 511 743 € 598 736 € 222 094 € 187 681 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 902 € -19 960 € 300 155 € 217 209 € 25 131 € 16 053 € 15 619 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
20 000€ 0€ 263 206€ 183 688€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-25 460€ 31 449€ 28 021€ 19 630€ 10 553€ 10 717€ 0€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 862 € -56 909 € 3 428 € 8 391 € 9 078 € -164 € 10 119 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
205 577 € 145 395 € 327 087 € 294 534 € 573 605 € 206 041 € 172 062 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 483€ 1 483€ 1 483€ 1 479€ 1 301€ 13 327€ 25 405€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
100 470€ 117 476€ 136 028€ 156 126€ 173 132€ 0€ 9 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
102 124 € 24 936 € 189 576 € 136 929 € 399 172 € 192 714 € 137 657 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
99 814€ 39 798€ 189 157€ 135 307€ 230 951€ 76 260€ 21 783€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€ 0€ 17€ 678€ 3 765€ 2 625€ 3 819€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 522€ 0€ 402€ 944€ 2 384€ 246€ 819€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
788€ -14 862€ 0€ 0€ 162 072€ 113 583€ 111 236€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€