Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
44 604 € 156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 € 486 582 € 188 038 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 960€ 8 880€ 14 800€ 20 720€ 14 301€ 20 219€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
44 604 € 153 562 € 1 696 099 € 611 158 € 422 829 € 797 063 € 545 844 € 464 001 € 125 005 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
12 818 € 12 894 € 13 008 € 12 890 € -275 € -366 € 562 € 392 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
562€ 392€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
779 987 € 209 987 € 200 362 € 48 257 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
23 816 € 135 604 € 734 846 € 368 811 € 173 524 € 237 953 € 69 133 € 86 100 € 94 241 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 911€ 117 420€ 734 546€ 323 256€ 129 115€ 194 781€ 69 133€ 86 100€ 93 854€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
17 827€ 45 555€ 44 409€ 9 379€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
387€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
905€ 357€ 300€ 33 793€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 970 € 5 064 € 168 258 € 19 470 € 49 218 € 511 219 € 476 711 € 377 339 € 30 372 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 970€ 5 064€ 168 258€ 19 470€ 49 218€ 511 219€ 376 621€ 253 074€ 21 614€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100 090€ 124 265€ 8 758€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
57 647 € 22 581 € 63 033 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 156€ 3€ 3€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 491€ 22 578€ 63 030€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
44 604 € 156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 € 486 582 € 188 038 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 495 € 23 629 € 1 162 301 € 403 346 € 421 675 € 590 186 € 439 213 € 217 646 € 8 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 324 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 001€ 324€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 627 € 8 732 € 393 345 € 321 165 € 429 212 € 207 253 € 2 919 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
207 253€ 2 919€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-16 133 € 4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
37 109 € 132 893 € 542 678 € 222 612 € 21 874 € 221 178 € 184 497 € 268 936 € 179 799 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
250 € 3 410 € 2 865 € 40 338 € 90 187 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
250€ 3 410€ 2 865€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
40 338€ 90 187€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
618 € 498 € 363 € 230 € 144 € 110 € 78 € 47 € 6 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
78€ 47€ 6€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
36 241 € 128 985 € 539 450 € 222 382 € 21 730 € 221 068 € 144 081 € 178 702 € 179 793 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 921€ 110 411€ 305 306€ 212 702€ 20 987€ 149 281€ 104 559€ 79 208€ 124 742€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
53 615€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 547€ 16 517€ 1 633€ 1 603€ 411€ 57 397€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 646€ 25 410€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 023€ 999€ 997€ 987€ 243€ 246€ 409€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
247€ 243€ 243€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 750€ 1 058€ 231 514€ 7 090€ 89€ 14 144€ 13 629€ 73 820€ 784€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé