Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
124 850 € 897 806 € 3 990 343 € 1 816 884 € 1 039 058 € 1 343 165 € 1 621 768 € 1 724 050 € 191 242 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
124 850€ 897 806€ 3 990 343€ 1 816 884€ 1 039 058€ 1 343 165€ 1 621 768€ 1 724 050€ 191 242€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
104 498 € 843 475 € 2 967 546 € 1 685 237 € 618 472 € 1 133 783 € 1 325 449 € 1 440 431 € 186 429 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 881€ 10 462€ 32 721€ 1 808€ 41€ 2 988€ 1 299€ 21 838€ 186€
10
B.2
Služby
92 617€ 833 013€ 2 934 825€ 1 683 429€ 618 431€ 1 130 795€ 1 324 150€ 1 418 593€ 186 243€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
20 352 € 54 331 € 1 022 797 € 131 647 € 420 586 € 209 382 € 296 319 € 283 619 € 4 813 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
30 360 € 33 825 € 36 458 € 26 551 € 7 983 € 7 814 € 8 333 € 8 340 € 682 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 141€ 6 136€ 500€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 161€ 2 163€ 176€
16
C.4
Sociálne náklady
31€ 41€ 6€
17
D
Dane a poplatky
144€ 175€ 1 035€ 887€ 1 107€ 507€ 781€ 2 569€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 960€ 5 920€ 5 920€ 5 920€ 17 261€ 5 919€ 3 452€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
462€ 810€ 1 386€ 22 641€ 2 032€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 243€ 6 652€ 13 294€ 6 517€ 4 945€ 999€ 823€ 480€ 120€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-15 893 € 8 569 € 967 476 € 91 772 € 411 931 € 194 143 € 284 962 € 272 230 € 4 011 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 7€ 4€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
1 536€ 21€ 16€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
240€ 293€ 580€ 351€ 238€ 288€ 236€ 211€ 12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-240 € -293 € -2 116 € -351 € -257 € -285 € -245 € -207 € -12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-16 133 € 8 276 € 965 360 € 91 421 € 411 674 € 193 858 € 284 717 € 272 023 € 3 999 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 380 € 206 405 € 19 241 € 42 885 € 62 758 € 62 620 € 760 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 380€ 206 405€ 19 241€ 42 885€ 62 758€ 62 620€ 760€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-16 133 € 4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-16 133 € 8 276 € 965 360 € 91 421 € 411 674 € 193 858 € 284 717 € 272 023 € 3 999 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-16 133 € 4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €