Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

X-BIONIC® SPHERE a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
216 614 591 € 220 041 835 € 224 460 261 € 229 629 270 € 255 911 372 € 220 634 858 € 227 260 103 € 248 430 943 € 107 397 € 23 749 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
142 702 244 € 152 712 436 € 158 811 619 € 165 128 470 € 167 918 513 € 161 993 246 € 169 078 460 € 159 096 626 € 2 341 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
146 092 € 261 467 € 348 796 € 443 142 € 436 327 € 431 816 € 259 347 € 116 500 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
146 092€ 261 467€ 348 796€ 139 912€ 259 757€ 381 435€ 245 286€ 98 052€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
303 230€ 176 570€ 50 381€ 14 061€ 18 448€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
142 549 514 € 152 444 331 € 158 456 185 € 164 685 328 € 167 482 186 € 161 561 430 € 168 819 113 € 10 867 119 € 1 759 €
012
A.II.1
Pozemky
8 217 383€ 7 809 270€ 7 795 290€ 7 795 290€ 7 795 289€ 7 245 856€ 6 740 736€
013
A.II.2
Stavby
118 817 235€ 123 690 270€ 129 750 949€ 126 619 557€ 131 479 437€ 136 239 302€ 132 929 486€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 897 548€ 2 601 719€ 2 677 254€ 10 590 246€ 12 859 954€ 16 031 829€ 15 829 925€ 439 914€ 1 759€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
282 420€ 282 420€ 282 420€ 282 420€ 282 420€ 185 900€ 185 900€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 334 928€ 13 360 652€ 13 234 410€ 14 468 766€ 10 237 757€ 1 855 162€ 9 123 011€ 8 327 297€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 4 700 000€ 4 715 862€ 4 929 049€ 4 827 329€ 3 381€ 4 010 055€ 2 099 908€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 0 € 0 € 148 113 007 € 582 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 638€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 750€ 750€ 582€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
27 781 583€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 638€ 6 638€ -750€ -750€ 582€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
120 330 842€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
73 756 909 € 67 176 883 € 65 544 131 € 64 419 294 € 87 943 916 € 58 623 534 € 58 105 672 € 89 262 530 € 36 822 € 23 749 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
396 580 € 455 994 € 553 000 € 527 966 € 414 476 € 742 092 € 543 441 € 2 822 €
035
B.I.1
Materiál
104 486€ 107 732€ 117 361€ 114 616€ 147 613€ 22 010€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
292 094€ 348 262€ 435 639€ 413 350€ 266 863€ 720 082€ 543 441€ 2 822€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
68 110 414 € 65 900 721 € 63 060 350 € 60 543 808 € 58 034 182 € 55 514 182 € 52 994 182 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
16 980 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 980€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
68 093 434€ 65 900 721€ 63 060 350€ 60 543 808€ 58 034 182€ 55 514 182€ 52 994 182€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 525 090 € 442 005 € 1 271 303 € 1 890 504 € 24 219 827 € 2 021 239 € 3 686 330 € 88 893 144 € 26 993 € 20 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 475 002 € 320 449 € 762 443 € 1 811 684 € 24 199 815 € 1 774 832 € 3 144 741 € 85 458 947 € 4 800 € 20 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 475 002€ 320 449€ 762 443€ 1 811 684€ 24 199 815€ 1 774 832€ 3 144 741€ 85 458 947€ 4 800€ 20 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 517 617€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 540€ 414 291€ 77 449€ 0€ 220 894€ 491 990€ 869 580€ 22 193€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 088€ 71 016€ 94 569€ 1 371€ 20 012€ 25 513€ 49 599€ 47 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
724 825 € 378 163 € 659 478 € 1 457 016 € 5 275 431 € 346 021 € 881 719 € 366 564 € 9 829 € 3 749 €
072
B.V.1.
Peniaze
134 025€ 131 095€ 50 010€ 48 373€ 84 512€ 75 623€ 41 583€ 35 100€ 2 553€ 482€
073
B.V.2.
Účty v bankách
590 800€ 247 068€ 609 468€ 1 408 643€ 5 190 919€ 270 398€ 840 136€ 331 464€ 7 276€ 3 267€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
155 438 € 152 516 € 104 511 € 81 506 € 48 943 € 18 078 € 75 971 € 71 787 € 68 234 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 400€ 15 486€ 11 267€ 322€ 2 697€ 18 078€ 75 971€ 71 787€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
116 890€ 137 030€ 62 245€ 81 184€ 46 246€ 68 234€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36 148€ 30 999€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
216 614 591 € 220 041 835 € 224 460 261 € 229 629 270 € 255 911 372 € 220 634 858 € 227 260 103 € 248 430 943 € 107 397 € 23 749 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
38 329 494 € 49 732 583 € 61 405 354 € 76 088 675 € 89 416 484 € 3 420 377 € 25 384 274 € 5 545 844 € -428 965 € -42 619 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
102 000 000 € 102 000 000 € 102 000 000 € 102 000 000 € 102 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 180 000 € 180 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
102 000 000€ 102 000 000€ 102 000 000€ 102 000 000€ 102 000 000€ 12 000 000€ 12 000 000€ 12 000 000€ 180 000€ 180 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
71 740 278€ 71 740 278€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 000€ 3 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-52 270 417 € -40 597 646 € -25 914 325 € -12 586 516 € -8 922 032 € -58 359 004 € -6 457 156 € -611 965 € -225 619 € -74 626 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-52 270 417€ -40 597 646€ -25 914 325€ -12 586 516€ -8 922 032€ -58 359 004€ -6 457 156€ -611 965€ -225 619€ -74 626€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 403 089 € -11 672 771 € -14 683 321 € -13 327 809 € -3 664 484 € -21 963 897 € -51 901 848 € -5 845 191 € -386 346 € -150 993 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
177 932 247 € 169 690 391 € 162 706 626 € 153 352 387 € 166 353 507 € 217 108 754 € 201 875 829 € 242 885 099 € 536 362 € 66 368 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
160 330 300 € 157 337 148 € 149 538 872 € 140 758 380 € 147 345 398 € 149 256 839 € 194 079 840 € 81 572 € 385 € 207 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
715 353 € 1 006 080 € 519 535 € 1 681 800 € 3 298 607 € 3 298 726 € 4 693 414 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
715 353€ 1 006 080€ 519 535€ 1 681 800€ 3 298 607€ 3 298 726€ 4 693 414€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
27 896 069€ 24 720 425€ 17 311 952€ 7 535 498€ 12 114 205€ 25 331 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
68 886 426€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
81 572€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
131 500 000€ 131 500 000€ 131 500 000€ 131 500 000€ 131 865 278€ 120 500 000€ 120 500 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 091€ 26 359€ 17 207€ 8 734€ 4 295€ 7 264€ 385€ 207€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
183 787€ 84 284€ 190 178€ 32 348€ 63 013€ 119 849€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
665 643 € 665 643 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
665 643€ 665 643€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 607 091 € 4 246 408 € 5 365 339 € 5 221 409 € 18 653 294 € 67 552 894 € 7 641 681 € 122 267 506 € 534 561 € 60 740 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 126 820 € 3 479 505 € 4 890 135 € 4 567 346 € 15 689 472 € 5 376 822 € 6 298 017 € 0 € 24 660 € 3 842 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 126 820€ 3 479 505€ 4 890 135€ 4 567 346€ 15 689 472€ 5 376 822€ 6 298 017€ 24 660€ 3 842€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
61 739 722€ 937 599€ 122 117 693€ 482 369€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
43 360€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
219 352€ 187 578€ 141 598€ 310 749€ 273 314€ 206 611€ 213 602€ 78 284€ 14 200€ 6 724€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
142 675€ 398 562€ 223 625€ 196 773€ 172 551€ 133 029€ 135 095€ 47 662€ 8 793€ 5 076€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
111 635€ 141 029€ 65 489€ 92 613€ 2 474 835€ 94 573€ 39 260€ 23 391€ 4 539€ 1 738€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 609€ 39 734€ 44 492€ 53 928€ 43 122€ 2 137€ 18 108€ 476€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
307 256 € 973 886 € 303 823 € 174 828 € 354 815 € 299 021 € 154 308 € 36 021 € 1 416 € 5 421 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
156 486€ 158 349€ 131 265€ 59 754€ 181 756€ 299 021€ 154 308€ 36 021€ 1 416€ 5 421€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
150 770€ 815 537€ 172 558€ 115 074€ 173 059€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
13 687 600€ 7 132 949€ 6 832 949€ 6 532 127€ 120 500 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
352 850 € 618 861 € 348 281 € 188 208 € 141 381 € 105 727 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
323 829€ 116 025€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
352 850€ 295 032€ 348 281€ 72 183€ 141 381€ 105 727€