Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
433 422 € 459 470 € 992 594 € 965 844 € 969 424 € 60 555 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
433 422€ 459 470€ 992 594€ 965 844€ 969 424€ 60 555€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
267 267 € 273 722 € 786 185 € 794 756 € 758 488 € 9 437 € 10 € 371 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
183€ 75€ 505 828€ 696 105€ 206 818€ 8 800€
10
B.2
Služby
267 084€ 273 647€ 280 357€ 98 651€ 551 670€ 637€ 10€ 371€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
166 155 € 185 748 € 206 409 € 171 088 € 210 936 € 51 118 € -10 € -371 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 842 € 4 842 € 4 507 € 13 018 € 199 034 € 43 344 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 600€ 3 600€ 3 353€ 9 644€ 135 151€ 31 468€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 242€ 1 242€ 1 152€ 3 321€ 50 554€ 11 021€
16
C.4
Sociálne náklady
2€ 53€ 13 329€ 855€
17
D
Dane a poplatky
1 463€ 1 271€ 4 119€ 10 972€ 7 504€ 16€ 166€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 319€ 3 092€ 3 092€ 3 092€ 7 323€ 1 736€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2€ 203 061€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72 539€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 952€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 390€ 5 242€ 3 761€ 691€ 265€ 12 952€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
153 141 € 171 301 € 190 930 € 143 317 € 127 332 € 6 022 € -10 € -537 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 0€
39
N
Nákladové úroky
43€ 235€ 2€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87€ 86€ 101€ 110€ 130€ 88€ 54€ 24€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-87 € -86 € -101 € -151 € -360 € -90 € -55 € -24 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
153 054 € 171 215 € 190 829 € 143 166 € 126 972 € 5 932 € -65 € -561 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
31 712 € 36 323 € 40 026 € 31 292 € 29 831 € 1 382 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 712€ 36 323€ 40 026€ 31 292€ 29 831€ 1 382€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
121 342 € 134 892 € 150 803 € 111 874 € 97 141 € 4 550 € -65 € -561 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
153 054 € 171 215 € 190 829 € 143 166 € 126 972 € 5 932 € -65 € -561 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
121 342 € 134 892 € 150 803 € 111 874 € 97 141 € 4 550 € -65 € -561 €