Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLEKSIY - Trans & Company, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
206 691 € 456 752 € 413 185 € 284 985 € 313 671 € 338 961 € 374 498 € 409 204 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
155 564 € 225 176 € 171 677 € 204 769 € 286 303 € 324 378 € 349 391 € 364 154 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
155 564 € 225 176 € 171 677 € 204 769 € 286 303 € 324 378 € 349 391 € 364 154 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
155 564€ 225 176€ 171 677€ 204 769€ 286 303€ 324 378€ 349 391€ 364 154€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
51 127 € 231 576 € 241 508 € 79 741 € 22 364 € 13 047 € 22 935 € 39 630 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
-762 € 12 897 € 7 210 € 13 653 € 14 606 € 4 242 € 14 703 € 24 864 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
906 € 4 574 € -2 826 € 4 680 € 4 550 € 3 041 € 3 760 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
906€ 4 574€ -2 826€ 4 680€ 4 550€ 3 041€ 3 760€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
-3 601€ 4 720€ 9 050€ 7 303€ 7 303€ 30€ 8 899€ 7 605€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 295€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
638€ 3 603€ 986€ 1 670€ 2 753€ 1 171€ 2 044€ 17 259€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
51 889 € 218 679 € 234 298 € 66 088 € 7 758 € 8 805 € 8 232 € 14 766 €
072
B.V.1.
Peniaze
47 232€ 200 568€ 222 255€ 21 065€ 2 199€ 4 917€ 523€ 3 665€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 657€ 18 111€ 12 043€ 45 023€ 5 559€ 3 888€ 7 709€ 11 101€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
475 € 5 004 € 1 536 € 2 172 € 5 420 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
475€ 5 004€ 1 536€ 2 172€ 5 420€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
206 691 € 456 752 € 413 185 € 284 985 € 313 671 € 338 961 € 374 498 € 409 204 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-75 198 € 61 305 € 131 838 € 22 285 € 22 510 € 20 845 € 25 167 € 30 050 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 19 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
10 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 990 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 990€ 53€ 53€ 53€ 53€ 53€ 53€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
92 € 92 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
92€ 92€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
29 223 € 2 785 € -6 768 € -8 208 € -8 208 € -3 886 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 223€ 10 993€ 1 440€ 1 050€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 208€ -8 208€ -8 208€ -8 208€ -3 886€ -1 050€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 503 € 29 375 € 9 553 € 1 440 € 1 665 € -4 322 € -3 886 € 1 050 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
281 889 € 395 447 € 281 347 € 262 700 € 291 161 € 318 116 € 349 331 € 379 154 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
209 € 45 € 45 € 28 € 13 € 13 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
209€ 45€ 45€ 28€ 13€ 13€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
281 680 € 359 402 € 266 302 € 262 672 € 269 353 € 290 735 € 319 133 € 333 743 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 516 € 58 061 € 312 € 326 € 266 € 272 € 262 € 96 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 516€ 58 061€ 312€ 326€ 266€ 272€ 262€ 96€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
173 254€ 170 428€ 252 962€ 253 793€ 252 127€ 252 127€ 252 127€ 241 130€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 680€ 2 747€ 57€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 019€ 1 230€ 54€ 506€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
135€ 7 872€ 960€ 1 011€ 960€ 960€ 960€ 314€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
97 076€ 119 064€ 12 014€ 6 979€ 16 000€ 37 376€ 65 784€ 92 203€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
36 000 € 15 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
36 000€ 15 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 993€ 30 198€ 45 411€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
21 795€ 12 375€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé