Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
279 943 € 318 245 € 202 430 € 244 800 € 174 790 € 142 216 € 74 243 € 13 076 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
88 794 € 91 571 € 91 011 € 95 799 € 98 019 € 7 872 € 9 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
88 794 € 91 571 € 91 011 € 95 799 € 98 019 € 7 872 € 9 881 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
88 794€ 86 392€ 89 170€ 91 948€ 87 983€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 841€ 3 851€ 10 036€ 7 872€ 9 881€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 179€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
191 149 € 226 674 € 111 419 € 149 001 € 76 771 € 134 344 € 64 362 € 13 076 €
015
B.I.
Zásoby
64 125€ 202 127€ 60 014€ 72 613€ 66 151€ 55 085€ 40 570€ 12 591€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
117 222 € 16 834 € 3 384 € 72 060 € 9 079 € 46 823 € 10 501 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
31 064€ 1 091€ 37 580€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
86 057€ 16 706€ 3 349€ 70 923€ 9 045€ 7 296€ 8 462€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
101€ 128€ 35€ 46€ 34€ 1 947€ 2 039€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 802 € 7 713 € 48 021 € 4 328 € 1 541 € 32 436 € 13 291 € 485 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 802€ 7 713€ 48 021€ 4 328€ 1 541€ 32 436€ 13 291€ 485€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
279 943 € 318 245 € 202 430 € 244 800 € 174 790 € 142 216 € 74 243 € 13 076 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
49 461 € 37 488 € 146 682 € 61 710 € 37 814 € 11 002 € 5 481 € 1 050 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
1 250 € 1 250 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
1 250€ 1 250€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
625€ 625€ 625€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
35 613€ 144 557€ 59 585€ 33 384€ 3 831€ 3 831€ -600€ -600€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
11 973 € -108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
230 482 € 280 757 € 55 748 € 183 090 € 136 976 € 131 214 € 68 762 € 12 026 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
90 887€ 140 380€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
92 720€ 100 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 599 € 40 377 € 55 748 € 149 090 € 136 976 € 131 214 € 68 762 € 12 026 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 005€ 37 804€ 38 825€ 87 170€ 34 893€ 104 616€ 61 771€ 9 536€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
237€ 238€ 383€ 383€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
33€ 33€ 16 205€ 82€ 9 372€ 1 346€ 1 252€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 324€ 2 302€ 335€ 61 455€ 92 711€ 25 252€ 5 739€ 2 490€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 276€ 34 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci