Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 473€ 8 390€ 7 853€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 473€ 8 390€ 7 913€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € -60 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
217 166 € 179 301 € 127 953 € 127 264 € 141 725 € 47 979 € 12 591 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 118€ 191 649€ 121 657€ 116 385€ 127 209€ 20 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
140 048€ -12 348€ 6 296€ 10 879€ 14 516€ 27 979€ 12 591€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
219 559 € 128 170 € 147 434 € 145 584 € 166 472 € 65 241 € 12 567 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 713€ 57 119€ 75 617€ 61 642€ 81 847€ 18 614€ 5 296€
10
B.2
Služby
158 846€ 71 051€ 71 817€ 83 942€ 84 625€ 46 627€ 7 271€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 393 € 51 131 € -19 481 € -18 320 € -24 807 € -17 262 € 24 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
6 566 € 8 485 € 676 € 20 € 30 979 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
6 737€ 2 688€ 2 517€ 1 657€ 1 657€ 633€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 620€ 4 788€ 8 963€ 3 066€ 2 010€ 168€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
601€ 6 271€ 636€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
562€ 6 271€ 636€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 981€ 74 416€ 67 461€ 66 809€ 66 487€ 23 807€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41€ 111€ 37€ 218€ 113€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
40 624 € 109 514 € 35 787 € 43 528 € 6 921 € 5 742 € 24 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
805€ 1 146€ 1 867€ 1 222€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139 567€ 742€ 715€ 602€ 55€ 59€ 24€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-140 372 € -1 888 € -2 582 € -1 823 € -54 € -59 € -24 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-99 748 € 107 626 € 33 205 € 41 705 € 6 867 € 5 683 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 196 € 22 654 € 6 529 € 9 372 € 1 346 € 1 252 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 196€ 22 654€ 6 529€ 9 372€ 1 346€ 1 252€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-99 748 € 107 626 € 33 205 € 41 705 € 6 867 € 5 683 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-108 944 € 84 972 € 26 676 € 32 333 € 5 521 € 4 431 €