Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 960 147 € 7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 554 803 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
422 969 € 396 794 € 397 490 € 139 989 € 144 362 € 144 042 € 2 923 482 € -692 183 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
346 870 € 320 695 € 321 391 € 63 890 € 68 263 € 144 042 € 120 982 € 177 317 €
012
A.II.1
Pozemky
173 360€ 173 360€ 173 360€
013
A.II.2
Stavby
23 640€ 23 640€ 23 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
149 870€ 123 695€ 124 391€ 63 890€ 68 263€ 144 042€ 120 982€ 176 484€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
833€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
76 099 € 76 099 € 76 099 € 76 099 € 76 099 € 2 802 500 € -869 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
76 099€ 76 099€ 76 099€ 76 099€ 76 099€ 2 802 500€ -869 500€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 467 203 € 7 029 131 € 9 850 809 € 6 648 455 € 4 978 714 € 8 658 889 € 1 380 454 € 2 246 986 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 002 € 1 774 € 14 041 € 9 805 € 9 077 € 15 550 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 002€ 1 774€ 14 041€ 9 805€ 9 077€ 15 550€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 157 129 € 6 738 803 € 9 439 521 € 6 185 177 € 4 816 091 € 8 414 640 € 1 267 495 € 919 673 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 454 770€ 4 940 847€ 6 581 565€ 3 382 677€ 2 011 790€ 5 612 134€ 1 266 317€ 891 981€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 700 521€ 1 797 923€ 2 857 956€ 2 802 500€ 2 802 500€ 2 802 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6€ 1 178€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 838€ 33€ 1 801€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 692€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
308 072 € 288 554 € 397 247 € 453 473 € 153 546 € 244 249 € 112 959 € 1 311 763 €
056
B.IV.1
Peniaze
287 756€ 240 801€ 120 559€ 30 713€ 59 895€ 189 134€ 97 640€ 23 849€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 316€ 47 753€ 276 688€ 422 760€ 93 651€ 55 115€ 15 319€ 1 287 914€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 069 975 € 274 069 € 197 992 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 069 975€ 274 069€ 197 992€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 960 147 € 7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 554 803 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
529 576 € 545 321 € 51 530 € -21 163 € -71 064 € -984 € 4 527 € 23 830 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
525 000 € 525 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
525 000€ 525 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 971 € 26 869 € 29 559 € -85 105 € -23 338 € -20 473 € -1 019 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 166€ 27 516€ 29 559€ -527€ -527€ -1 019€ -1 019€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 195€ -647€ -84 578€ -22 811€ -19 454€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 605 € -6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -1 170 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 430 571 € 7 154 673 € 10 196 769 € 7 007 599 € 5 194 140 € 8 803 915 € 4 299 409 € 1 530 973 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
908 € 583 € 291 € 243 € 243 € 243 € 229 € 145 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
908€ 583€ 291€ 243€ 243€ 243€ 229€ 145€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 144 645 € 7 089 090 € 10 198 458 € 7 007 356 € 5 193 897 € 8 803 672 € 3 975 294 € 1 099 731 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 036 455€ 6 792 384€ 9 671 892€ 5 202 894€ 2 419 034€ 5 701 409€ 1 232 450€ 858 130€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 129€ 10 129€ 210 629€ -82 720€ 10 129€ 345 119€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 993€ 3 524€ 1 518€ 272€ 800€ 1 703€ 12 596€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 089€ 1 448€ 701€ 98€ 506€ 2 332€ 7 965€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
90 981€ 218 038€ 222 247€ 407 835€ 5 721€ 7 749€ 5 580€ 13 487€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
998€ 63 567€ 91 471€ 1 478 977€ 2 757 707€ 2 749 395€ 2 733 229€ 207 553€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
285 018€ 65 000€ -1 980€ 323 886€ 423 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 597 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 597€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé