Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
24.08.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 554 803 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
396 794 € 397 490 € 139 989 € 144 362 € 144 042 € 2 923 482 € -692 183 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
320 695 € 321 391 € 63 890 € 68 263 € 144 042 € 120 982 € 177 317 €
012
A.II.1
Pozemky
173 360€ 173 360€
013
A.II.2
Stavby
23 640€ 23 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
123 695€ 124 391€ 63 890€ 68 263€ 144 042€ 120 982€ 176 484€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
833€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
76 099 € 76 099 € 76 099 € 76 099 € 2 802 500 € -869 500 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
76 099€ 76 099€ 76 099€ 76 099€ 2 802 500€ -869 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 029 131 € 9 850 809 € 6 648 455 € 4 978 714 € 8 658 889 € 1 380 454 € 2 246 986 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 774 € 14 041 € 9 805 € 9 077 € 15 550 €
036
B.I.5
Tovar
1 774€ 14 041€ 9 805€ 9 077€ 15 550€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 738 803 € 9 439 521 € 6 185 177 € 4 816 091 € 8 414 640 € 1 267 495 € 919 673 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 940 847€ 6 581 565€ 3 382 677€ 2 011 790€ 5 612 134€ 1 266 317€ 891 981€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 797 923€ 2 857 956€ 2 802 500€ 2 802 500€ 2 802 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6€ 1 178€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33€ 1 801€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 692€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
288 554 € 397 247 € 453 473 € 153 546 € 244 249 € 112 959 € 1 311 763 €
056
B.IV.1
Peniaze
240 801€ 120 559€ 30 713€ 59 895€ 189 134€ 97 640€ 23 849€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 753€ 276 688€ 422 760€ 93 651€ 55 115€ 15 319€ 1 287 914€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
274 069 € 197 992 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
274 069€ 197 992€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 699 994 € 10 248 299 € 6 986 436 € 5 123 076 € 8 802 931 € 4 303 936 € 1 554 803 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
545 321 € 51 530 € -21 163 € -71 064 € -984 € 4 527 € 23 830 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
525 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
525 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
26 869 € 29 559 € -85 105 € -23 338 € -20 473 € -1 019 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 516€ 29 559€ -527€ -527€ -1 019€ -1 019€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-647€ -84 578€ -22 811€ -19 454€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -1 170 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 154 673 € 10 196 769 € 7 007 599 € 5 194 140 € 8 803 915 € 4 299 409 € 1 530 973 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
583 € 291 € 243 € 243 € 243 € 229 € 145 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
583€ 291€ 243€ 243€ 243€ 229€ 145€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 089 090 € 10 198 458 € 7 007 356 € 5 193 897 € 8 803 672 € 3 975 294 € 1 099 731 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 792 384€ 9 671 892€ 5 202 894€ 2 419 034€ 5 701 409€ 1 232 450€ 858 130€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 129€ 210 629€ -82 720€ 10 129€ 345 119€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 524€ 1 518€ 272€ 800€ 1 703€ 12 596€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 448€ 701€ 98€ 506€ 2 332€ 7 965€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
218 038€ 222 247€ 407 835€ 5 721€ 7 749€ 5 580€ 13 487€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
63 567€ 91 471€ 1 478 977€ 2 757 707€ 2 749 395€ 2 733 229€ 207 553€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
65 000€ -1 980€ 323 886€ 423 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 597 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 597€