Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 089 594€ 6 544 704€ 4 745 476€ 5 441 330€ 3 464 315€ 6 990 547€ 2 064 797€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 097 168 € 6 922 877 € 5 052 785 € 6 139 878 € 3 600 628 € 7 124 234 € 2 122 722 € 779 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
471€ 217€ 485€ 340€ 88€ 97€ 813€ 720€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 089 123€ 6 544 487€ 4 744 991€ 5 440 989€ 3 464 227€ 6 990 450€ 2 063 984€ 771 655€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 467€ 24 500€ 6 242€ 36 238€ 130 058€ 49 200€ 7 600€ 6 650€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 107€ 353 673€ 301 067€ 662 311€ 6 255€ 84 487€ 50 325€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 076 952 € 6 913 591 € 5 044 439 € 6 091 511 € 3 662 345 € 7 121 963 € 2 138 525 € 778 091 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
82 886€ 42 712€ 62 179€ 67 759€ 43 776€ 18 009€ 31 103€ 8 445€
13
C.
Opravné položky k zásobám
9 805€
14
D.
Služby
2 869 368€ 6 719 037€ 4 932 210€ 5 960 501€ 3 468 707€ 6 980 466€ 1 983 970€ 676 716€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
70 923 € 73 616 € 9 881 € 3 380 € 10 579 € 4 541 € 21 388 € 37 854 €
16
E.1.
Mzdové náklady
54 240€ 55 800€ 7 955€ 2 700€ 7 936€ 3 348€ 15 758€ 27 892€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 358€ 17 524€ 1 878€ 680€ 2 643€ 1 179€ 5 546€ 9 817€
19
E.4.
Sociálne náklady
325€ 292€ 48€ 14€ 84€ 145€
20
F.
Dane a poplatky
2 023€ 770€ 740€ 770€ 993€ 568€ 1 562€ 1 252€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 435€ 35 159€ 23 422€ 20 882€ 35 390€ 6 230€ 51 489€ 40 084€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 435€ 35 159€ 23 422€ 20 882€ 35 390€ 6 230€ 51 489€ 40 084€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 601€ 28 699€ 12 750€ 35 593€ 100 952€ 26 217€ 19 130€ 11 800€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 716€ 3 793€ 3 257€ 2 626€ 1 948€ 85 932€ 29 883€ 1 940€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
20 216 € 9 286 € 8 346 € 48 367 € -61 717 € 2 271 € -15 803 € 934 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
137 340 € -226 850 € -248 913 € -586 931 € -48 168 € -7 928 € 49 724 € 87 214 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 21 € 214 € 9 € 3 € 12 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 20 € 214 € 9 € 3 € 12 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€ 20€ 214€ 9€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 12€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 230 € 8 895 € 6 691 € 6 349 € 8 302 € 4 102 € 774 € 310 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 880 € 2 192 € 1 440 € 1 843 € 2 307 € 833 € 542 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 880€ 2 192€ 1 440€ 1 843€ 2 307€ 833€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
542€
52
O.
Kurzové straty
4 392€ 3€ 31€ 8€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 958€ 6 700€ 5 220€ 4 498€ 5 993€ 3 269€ 232€ 310€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 223 € -8 874 € -6 691 € -6 349 € -8 088 € -4 093 € -771 € -298 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 993 € 412 € 1 655 € 42 018 € -69 805 € -1 822 € -16 574 € 636 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 388 € 6 960 € 4 684 € 3 076 € 2 921 € 3 689 € 2 880 € 1 544 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 388€ 6 960€ 4 684€ 3 076€ 2 921€ 3 689€ 2 880€ 1 544€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 605 € -6 548 € -3 029 € 38 942 € -72 726 € -5 511 € -19 454 € -908 €