Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Saneca Pharmaceuticals a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
57 823 513 € 51 815 758 € 44 757 270 € 49 867 175 € 50 196 833 € 53 292 929 € 55 833 291 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 638 907 € 19 577 685 € 14 223 742 € 14 661 895 € 14 485 745 € 15 665 156 € 16 488 484 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
491 590 € 298 026 € 236 095 € 411 484 € 422 825 € 1 648 505 € 2 366 157 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
419 732€ 289 025€ 175 694€ 222 474€ 210 440€ 567 668€ 1 072 107€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 458€ 525 705€ 155 030€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
60 400€ 9 001€ 60 401€ 189 010€ 212 385€ 555 132€ 1 139 020€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 147 317 € 19 279 659 € 13 987 647 € 14 250 411 € 13 847 585 € 12 959 053 € 13 266 529 €
012
A.II.1
Pozemky
343 219€ 374 310€ 374 310€ 387 179€ 387 179€ 387 179€ 387 179€
013
A.II.2
Stavby
6 035 336€ 6 248 163€ 6 304 286€ 6 837 229€ 6 646 221€ 6 638 585€ 6 505 203€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 714 716€ 7 170 564€ 5 745 188€ 6 318 142€ 5 843 321€ 4 947 003€ 4 992 230€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 068€ 3 068€ 3 068€ 3 068€ 3 068€ 3 068€ 3 321€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 800 153€ 2 080 361€ 1 479 177€ 446 375€ 967 796€ 839 626€ 1 352 066€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 250 825€ 3 403 193€ 81 618€ 258 418€ 143 592€ 26 530€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
215 335 € 1 057 598 € 855 798 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
215 335€ 215 335€ 13 535€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
842 263€ 842 263€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
33 020 977 € 31 725 241 € 30 219 526 € 34 870 610 € 34 192 624 € 35 402 005 € 37 371 621 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 847 392 € 18 618 984 € 18 770 433 € 19 302 615 € 22 616 497 € 21 937 656 € 18 600 201 €
035
B.I.1
Materiál
8 405 213€ 9 339 593€ 8 609 501€ 9 095 192€ 11 963 535€ 12 396 981€ 9 395 461€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 871 142€ 4 520 826€ 5 090 992€ 5 993 578€ 5 202 269€ 5 251 767€ 4 858 110€
037
B.I.3
Výrobky
6 010 141€ 4 295 715€ 4 897 589€ 4 111 122€ 5 334 467€ 4 286 209€ 4 224 980€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 826€ 75 973€ 136 216€ 44 701€ 34 679€ 2 517€ 115 639€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
544 070€ 386 877€ 36 135€ 58 022€ 81 547€ 182€ 6 011€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 159 114 € 656 338 € 656 338 € 656 338 € 482 425 € 455 061 € 350 726 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 159 114€ 656 338€ 656 338€ 656 338€ 482 425€ 455 061€ 350 726€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 996 934 € 11 863 948 € 8 107 244 € 9 312 435 € 9 910 930 € 12 023 402 € 16 659 719 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 902 763 € 10 625 562 € 7 339 579 € 8 456 988 € 8 589 848 € 8 757 799 € 16 657 347 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
931 557€ 177 808€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 902 763€ 10 625 562€ 7 339 579€ 8 456 988€ 7 658 291€ 8 579 991€ 16 657 347€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 189 391€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 079 424€ 1 233 238€ 732 152€ 810 379€ 1 238 044€ 2 996 769€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 747€ 5 148€ 35 513€ 45 068€ 83 038€ 79 443€ 2 372€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 537 € 585 971 € 2 685 511 € 5 599 222 € 1 182 772 € 985 886 € 1 760 975 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 984€ 5 825€ 3 921€ 6 283€ 4 968€ 1 155€ 7 354€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 553€ 580 146€ 2 681 590€ 5 592 939€ 1 177 804€ 984 731€ 1 753 621€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
163 629 € 512 832 € 314 002 € 334 670 € 1 518 464 € 2 225 768 € 1 973 186 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
139 585€ 192 380€ 178 422€ 212 929€ 266 520€ 224 198€ 357 594€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
24 044€ 320 452€ 135 580€ 121 741€ 1 251 944€ 2 001 570€ 1 615 592€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
57 823 513 € 51 815 758 € 44 757 270 € 49 867 175 € 50 196 833 € 53 292 929 € 55 833 291 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
25 540 599 € 24 349 237 € 27 965 421 € 27 923 332 € 29 424 494 € 29 398 886 € 30 569 995 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 475 000 € 12 475 000 € 12 475 000 € 12 475 000 € 12 475 000 € 12 475 000 € 12 475 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 475 000€ 12 475 000€ 12 475 000€ 12 475 000€ 12 475 000€ 12 475 000€ 12 475 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
2 492 500€ 2 492 500€ 2 492 500€ 2 492 500€ 2 492 500€ 2 492 500€ 2 492 500€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 379 237 € 12 995 421 € 12 953 332 € 14 454 494 € 14 428 886 € 15 599 994 € 8 979 407 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 667 691€ 15 667 691€ 15 625 602€ 15 625 602€ 15 599 994€ 15 599 994€ 8 979 407€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 288 454€ -2 672 270€ -2 672 270€ -1 171 108€ -1 171 108€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 191 362 € -3 616 184 € 42 089 € -1 501 162 € 25 608 € -1 171 108 € 6 620 588 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
31 111 349 € 26 407 543 € 15 765 228 € 21 127 960 € 19 151 804 € 22 597 608 € 24 263 296 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
81 605 € 50 734 € 30 609 € 23 038 € 47 395 € 255 704 € 421 488 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
10 000 € 15 000 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 000€ 15 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
71 605€ 35 734€ 30 609€ 23 038€ 47 395€ 88 764€ 137 746€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
166 940€ 283 742€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 449 735 € 5 411 735 € 5 216 724 € 9 897 891 € 9 891 422 € 12 291 706 € 12 356 147 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 449 735€ 5 411 735€ 5 216 724€ 9 897 891€ 9 891 422€ 12 291 706€ 12 356 147€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 757 866€ 4 722 011€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 411 658 € 12 168 576 € 9 059 384 € 8 744 030 € 7 904 391 € 7 877 997 € 9 376 569 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 614 674 € 8 614 143 € 5 765 205 € 5 604 660 € 6 238 440 € 6 094 535 € 6 509 978 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 078€ 17 099€ 45 511€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 614 674€ 8 614 143€ 5 761 127€ 5 604 660€ 6 238 440€ 6 077 436€ 6 464 467€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 184 323€ 2 086 923€ 1 989 523€ 1 916 139€ 385 561€ 378 161€ 430 047€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
847 653€ 766 072€ 682 366€ 671 543€ 641 305€ 751 143€ 590 876€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
612 446€ 552 389€ 482 467€ 435 049€ 406 650€ 405 578€ 448 757€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
152 562€ 149 049€ 128 700€ 102 639€ 38 998€ 106 425€ 1 282 544€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 123€ 14 000€ 193 437€ 142 155€ 114 367€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 420 352 € 1 593 592 € 1 458 511 € 2 463 001 € 1 308 596 € 2 172 201 € 1 377 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
220 534€ 246 478€ 313 738€ 341 875€ 334 166€ 333 963€ 389 964€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 199 818€ 1 347 114€ 1 144 773€ 2 121 126€ 974 430€ 1 838 238€ 987 136€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 990 133€ 2 460 895€ 731 992€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 171 565 € 1 058 978 € 1 026 621 € 815 883 € 1 620 535 € 1 296 435 € 1 000 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
82 917€ 596 859€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
719 414€ 865 452€ 848 495€ 147 884€ 625 269€ 893 416€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
452 151€ 193 526€ 178 126€ 585 082€ 398 407€ 403 019€ 1 000 000€