Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Saneca Pharmaceuticals a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
61 465 365€ 57 472 651€ 34 825 463€ 48 191 268€ 46 676 296€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
67 069 177 € 56 967 954 € 36 015 595 € 48 758 832 € 50 901 987 € 60 826 749 € 72 383 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 223 111€ 1 515 902€ 1 016 982€ 1 297 743€ 1 410 204€ 832 540€ 1 842 059€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
55 497 141€ 51 434 395€ 31 968 018€ 43 604 673€ 42 507 902€ 53 055 250€ 63 867 944€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 745 113€ 4 522 354€ 1 840 463€ 3 288 852€ 2 758 190€ 3 214 417€ 3 980 102€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 356 775€ -1 385 629€ -112 775€ -93 079€ 648 202€ 585 907€ -1 394 247€
07
V.
Aktivácia
14 411€ 184 638€ 177 002€ 55 832€ 362 550€ 94 086€ 81 188€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
596 403€ 261 836€ 708 358€ 149 566€ 2 645 361€ 105 697€ 184 732€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
636 223€ 434 458€ 417 547€ 455 245€ 569 578€ 2 938 852€ 3 821 429€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
65 957 077 € 60 300 336 € 35 813 231 € 54 956 429 € 50 799 130 € 58 593 632 € 63 263 211 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 167 272€ 1 454 818€ 935 821€ 1 166 470€ 1 310 527€ 894 024€ 1 771 744€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 962 453€ 33 035 411€ 20 491 797€ 28 712 270€ 27 421 244€ 31 387 679€ 33 066 708€
13
C.
Opravné položky k zásobám
71 642€ -204 072€ -261 444€ 149 995€ -79 458€ -121 624€ -210 476€
14
D.
Služby
5 395 397€ 5 595 719€ 4 715 599€ 6 500 592€ 6 261 469€ 7 073 648€ 7 261 742€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 589 148 € 17 680 881 € 12 380 912 € 15 460 731 € 14 078 256 € 14 072 469 € 15 698 268 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 379 351€ 12 016 905€ 8 260 576€ 10 784 237€ 9 848 500€ 9 877 615€ 10 466 490€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
177 960€ 204 712€ 90 635€ 27 088€ 36 479€ 53 454€ 250 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 184 115€ 4 627 944€ 3 137 630€ 4 024 190€ 3 673 872€ 3 647 926€ 4 164 105€
19
E.4.
Sociálne náklady
847 722€ 831 320€ 892 071€ 625 216€ 519 405€ 493 474€ 817 673€
20
F.
Dane a poplatky
346 645€ 311 998€ 267 286€ 356 232€ 173 584€ 693 108€ 712 230€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 468 204€ 1 662 364€ 1 560 137€ 1 659 710€ 2 165 599€ 2 701 092€ 4 221 599€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 989 522€ 1 675 708€ 1 189 818€ 1 659 710€ 2 165 599€ 2 701 092€ 4 221 599€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 478 682€ -13 344€ 370 319€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
193 885€ 204 519€ -11 493€ 117 255€ 997 619€ 97 687€ 248 502€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
106€ 12 984€ -13 165€ 19 465€ 19 613€ 301 138€ 40 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
762 325€ 545 714€ -4 252 219€ 813 709€ -1 549 323€ 1 494 411€ 452 894€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 112 100 € -3 332 382 € 202 364 € -6 197 597 € 102 857 € 2 233 117 € 9 119 996 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 239 787 € 16 389 784 € 9 007 917 € 11 624 694 € 12 773 266 € 18 548 473 € 26 487 328 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
228 956 € 77 302 € 85 487 € 5 053 533 € 1 001 951 € 358 416 € 143 067 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 912 904€ 842 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 616 € 3 700 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
14 616€ 3 700€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 515 € 331 € 894 € 3 307 € 8 948 € 427 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 253€ 7 746€ 370€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 515€ 331€ 894€ 1 054€ 1 202€ 57€
42
XII.
Kurzové zisky
225 441€ 77 302€ 85 156€ 139 735€ 142 028€ 170 268€ 138 940€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
179 200€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
652 470 € 361 104 € 245 750 € 521 531 € 1 049 224 € 2 924 545 € 570 359 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
215 335€ 842 263€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
2 528 063€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
422 617 € 183 232 € 117 888 € 87 368 € 75 500 € 88 846 € 172 370 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
97 400€ 97 400€ 73 384€ 30 578€ 7 400€ 8 114€ 47€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
325 217€ 85 832€ 44 504€ 56 790€ 68 100€ 80 732€ 172 323€
52
O.
Kurzové straty
150 511€ 91 577€ 97 025€ 174 899€ 84 459€ 263 391€ 357 178€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 342€ 86 295€ 30 837€ 43 929€ 47 002€ 44 245€ 40 811€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-423 514 € -283 802 € -160 263 € 4 532 002 € -47 273 € -2 566 129 € -427 292 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
688 586 € -3 616 184 € 42 101 € -1 665 595 € 55 584 € -333 012 € 8 692 704 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-502 776 € 12 € -164 433 € 29 976 € 838 096 € 2 072 116 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12€ 9 480€ 57 340€ 942 431€ 2 689 420€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-502 776€ -173 913€ -27 364€ -104 335€ -617 304€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 191 362 € -3 616 184 € 42 089 € -1 501 162 € 25 608 € -1 171 108 € 6 620 588 €