Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
40 992 € 37 637 € 43 495 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 992 € 37 637 € 43 495 €
015
B.I.
Zásoby
33 091€ 33 456€ 32 862€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 378 € 3 408 € 7 891 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 378€ 3 002€ 3 639€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
406€ 4 252€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 523 € 773 € 2 742 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 523€ 773€ 2 742€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
40 992 € 37 637 € 43 495 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-43 254 € -26 704 € -12 575 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-31 703€ -17 575€ -13 002€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-16 551 € -14 129 € -4 573 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
84 246 € 64 341 € 56 070 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
213€ 117€ 60€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 932€ 4 876€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
71 584 € 46 041 € 36 339 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
29 946€ 13 724€ 6 377€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 294€ 3 520€ 1 221€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 546€ 2 573€ 826€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30 798€ 26 224€ 27 915€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 573€ 2 363€ 2 670€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 944€ 1 944€ 8 001€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 9 000€ 9 000€