Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALO diamonds Avion Bratislava, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
265 729 € 199 964 € 230 290 € 251 682 € 345 896 € 478 803 € 300 258 € 272 293 € 276 540 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
86 641 € 96 672 € 109 462 € 40 836 € 68 125 € 95 414 € 122 703 € 149 992 € 177 328 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
86 641 € 96 672 € 109 462 € 40 836 € 68 125 € 95 414 € 122 703 € 149 992 € 177 328 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
48 794€ 52 238€ 55 682€ 28 308€ 30 261€ 32 214€ 34 167€ 36 120€ 38 076€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 847€ 44 434€ 53 780€ 12 528€ 37 864€ 63 200€ 88 536€ 113 872€ 139 252€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
179 088 € 103 292 € 120 828 € 210 846 € 277 771 € 383 389 € 177 555 € 122 301 € 99 212 €
015
B.I.
Zásoby
35 491€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
50 277 € 59 837 € 69 102 € 173 050 € 184 612 € 174 136 € 168 349 € 30 438 € 27 788 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
33 151€ 29 357€ 29 366€ 29 342€ 30 504€ 29 381€ 34 607€ 30 438€ 27 725€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
380€ 5 294€ 2 910€ 4 056€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
16 746€ 25 186€ 39 736€ 143 708€ 154 108€ 141 845€ 129 686€ 63€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
128 811 € 43 455 € 51 726 € 37 796 € 93 159 € 209 253 € 9 206 € 91 863 € 35 933 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
128 811€ 43 455€ 51 726€ 37 796€ 93 159€ 209 253€ 9 206€ 91 863€ 35 933€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
265 729 € 199 964 € 230 290 € 251 682 € 345 896 € 478 803 € 300 258 € 272 293 € 276 540 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-187 857 € -201 049 € -244 861 € -145 742 € -112 072 € -100 325 € -51 460 € -44 992 € -72 277 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-206 049€ -250 474€ -150 742€ -117 072€ -105 325€ -56 460€ -49 992€ -77 277€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
13 192 € 44 425 € -99 119 € -33 670 € -11 747 € -48 865 € -6 468 € 27 285 € -77 277 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
453 586 € 401 013 € 475 151 € 397 424 € 457 968 € 579 128 € 351 718 € 317 285 € 348 817 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 906€ 2 613€ 15 403€ 27 323€ 82 868€ 99 253€ 94 892€ 201 207€ 195 529€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
443 694 € 394 339 € 453 378 € 365 329 € 371 335 € 476 111 € 253 491 € 113 881 € 151 541 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
353 137€ 299 969€ 369 708€ 289 019€ 286 366€ 378 509€ 154 904€ 63 758€ 128 302€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
10 693€ 7 192€ 28 031€ 19 469€ 7 884€ 19 049€ 19 647€ 10 653€ 3 794€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
28 864€ 27 705€ 46 327€ 47 530€ 44 439€ 47 837€ 63 654€ 39 470€ 19 445€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
51 000€ 59 473€ 9 312€ 9 311€ 32 646€ 30 716€ 15 286€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
6 986€ 4 061€ 6 370€ 4 772€ 3 765€ 3 764€ 3 335€ 2 197€ 1 747€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci