Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
54 376 € 47 637 € 59 931 € 66 925 € 56 928 € 58 906 € 86 424 € 115 005 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
17 980 € 5 381 € 8 740 € 9 994 € 7 526 € 15 217 € 40 677 € 62 534 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
17 980 € 5 381 € 8 740 € 9 994 € 7 526 € 15 217 € 40 677 € 62 534 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 980€ 5 381€ 8 740€ 9 994€ 7 526€ 15 217€ 40 677€ 62 534€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
36 396 € 42 256 € 51 191 € 56 931 € 49 402 € 43 689 € 45 747 € 52 471 €
015
B.I.
Zásoby
25 791€ 31 294€ 38 656€ 45 910€ 44 414€ 32 252€ 36 854€ 35 051€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
694€ 694€ 622€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 614 € 4 874 € 1 241 € 3 543 € 1 124 € 162 € 2 681 € 10 255 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 329€ 4 874€ 1 241€ 1 918€ 1 013€ 162€ 2 681€ 1 245€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
188€ 1 625€ 111€ 8 180€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 097€ 830€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 991 € 6 088 € 11 294 € 7 478 € 3 864 € 10 581 € 5 518 € 6 543 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 991€ 6 088€ 11 294€ 7 478€ 3 864€ 10 581€ 5 518€ 6 543€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
54 376 € 47 637 € 59 931 € 66 925 € 56 928 € 58 906 € 86 424 € 115 005 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 426 € -194 684 € -181 505 € -164 607 € -140 905 € -110 782 € -60 976 € -18 858 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-199 684€ -186 505€ -169 699€ -145 996€ -115 875€ -66 068€ -23 950€ 1 750€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-15 742 € -13 179 € -16 898 € -23 703 € -30 122 € -49 806 € -42 118 € -25 700 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
264 802 € 242 321 € 241 436 € 231 532 € 197 833 € 169 688 € 147 400 € 133 863 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18€ 1€ 1 272€ 4 672€ 10€ 6 517€ 13 874€ 24 660€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 702€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
254 320 € 242 320 € 240 164 € 226 860 € 197 823 € 163 171 € 133 021 € 108 753 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 899€ 4 977€ 10 070€ 7 843€ 7 194€ 6 849€ 5 778€ 10 355€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 048€ 78€ 179€ 210€ 765€ 744€ 672€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
686€ 1 198€ 1 460€ 1 162€ 1 071€ 1 942€ 1 699€ 346€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
250 687€ 236 067€ 228 634€ 217 676€ 189 348€ 153 615€ 124 800€ 97 380€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
115€ 505€ 450€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 647€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci