Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pepco Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.07.2016
30.09.2016
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
79 507 957 € 50 756 686 € 40 622 191 € 28 725 987 € 19 884 825 € 10 553 024 € 8 036 280 € 6 856 335 € 7 012 833 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 011 020 € 6 731 619 € 6 071 253 € 5 414 077 € 4 490 311 € 3 726 388 € 3 571 275 € 2 903 979 € 2 051 992 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
104 742 € 152 459 € 167 693 € 47 675 € 12 978 € 9 044 € 9 027 € 36 101 € 63 591 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
99 488€ 146 621€ 166 802€ 47 675€ 12 065€ 8 810€ 9 027€ 34 101€ 63 591€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 254€ 5 838€ 891€ 913€ 234€ 0€ 2 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 906 278 € 6 579 160 € 5 903 560 € 5 366 402 € 4 477 333 € 3 717 344 € 3 562 248 € 2 867 878 € 1 988 401 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
2 475 399€ 1 589 883€ 1 153 157€ 1 106 198€ 978 992€ 897 334€ 875 336€ 676 614€ 487 300€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 152 473€ 4 694 286€ 4 548 278€ 4 027 068€ 3 328 637€ 2 768 405€ 2 664 334€ 2 141 617€ 1 487 996€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
264 914€ 264 775€ 136 049€ 186 344€ 168 871€ 51 605€ 22 578€ 49 647€ 13 105€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 492€ 30 216€ 66 076€ 46 792€ 833€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
71 265 143 € 43 805 016 € 34 342 869 € 23 139 025 € 15 274 679 € 6 704 083 € 4 338 692 € 3 811 229 € 4 886 776 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 339 449 € 5 364 738 € 5 649 483 € 4 504 788 € 3 035 926 € 3 271 103 € 2 509 978 € 2 001 269 € 1 362 388 €
035
B.I.1
Materiál
733€ 436€ 365€ 398€ 251€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
5 339 449€ 5 364 738€ 5 649 483€ 4 504 055€ 3 035 490€ 3 270 738€ 2 509 580€ 2 001 018€ 1 362 388€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
988 300 € 689 120 € 556 747 € 401 687 € 139 992 € 93 398 € 217 560 € 113 179 € 69 304 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
988 300€ 689 120€ 556 747€ 401 687€ 139 992€ 93 398€ 217 560€ 113 179€ 69 304€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
40 475 241 € 28 863 139 € 21 389 800 € 13 488 341 € 10 540 054 € 25 256 € 161 427 € 73 294 € 148 989 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 481 887 € 1 630 995 € 1 629 930 € 1 160 447 € 248 566 € 2 256 € 141 596 € 43 868 € 89 996 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 066 063€ 1 045 645€ 1 016 634€ 698 352€ 5 942€ 137 587€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
415 824€ 585 350€ 613 296€ 462 095€ 242 624€ 2 256€ 4 009€ 43 868€ 89 996€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
38 891 235€ 27 148 091€ 19 708 054€ 12 281 034€ 10 259 311€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 8 628€ 57 993€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 285€ 34 179€ 1 225€ 1 135€ 979€ 754€ 503€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
49 834€ 49 874€ 50 591€ 45 725€ 31 198€ 22 246€ 19 328€ 20 798€ 1 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 462 153 € 8 888 019 € 6 746 839 € 4 744 209 € 1 558 707 € 3 314 326 € 1 449 727 € 1 623 487 € 3 306 095 €
072
B.V.1.
Peniaze
123 200€ 107 600€ 95 000€ 87 800€ 76 402€ 45 014€ 43 163€ 31 100€ 22 226€
073
B.V.2.
Účty v bankách
24 338 953€ 8 780 419€ 6 651 839€ 4 656 409€ 1 482 305€ 3 269 312€ 1 406 564€ 1 592 387€ 3 283 869€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
231 794 € 220 051 € 208 069 € 172 885 € 119 835 € 122 553 € 126 313 € 141 127 € 74 065 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
911€ 1 818€ 3 718€ 2 472€ 3 640€ 14 191€ 16 618€ 24 443€ 25 701€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
230 883€ 218 233€ 204 351€ 170 413€ 116 195€ 108 362€ 109 695€ 116 684€ 48 364€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
79 507 957 € 50 756 686 € 40 622 191 € 28 725 987 € 19 884 825 € 10 553 024 € 8 036 280 € 6 856 335 € 7 012 833 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 981 618 € 43 008 024 € 33 252 503 € 23 115 838 € 14 387 955 € 6 788 514 € 5 335 854 € 1 449 701 € -204 755 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€ 7 538€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
42 995 583 € 33 239 964 € 23 103 300 € 14 375 417 € 6 775 977 € 5 323 316 € 1 437 163 € -217 292 € -360 512 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 995 583€ 33 239 964€ 23 103 300€ 14 375 417€ 6 775 977€ 3 886 153€ 1 437 163€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
1 437 163€ 0€ -217 292€ -360 512€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
13 973 497 € 9 755 522 € 10 136 665 € 8 727 883 € 7 599 440 € 1 452 660 € 3 886 153 € 1 654 455 € 150 757 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 944 934 € 7 348 306 € 6 950 842 € 5 471 308 € 5 436 236 € 3 684 211 € 2 615 211 € 5 406 634 € 7 217 588 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 276 € 34 203 € 21 358 € 52 925 € 61 026 € 35 789 € 30 629 € 14 806 € 5 615 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 276€ 34 203€ 21 358€ 52 925€ 61 026€ 35 789€ 30 629€ 14 806€ 5 615€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 642 € 8 960 € 8 238 € 3 430 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 642€ 8 960€ 8 238€ 3 430€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 377 921 € 6 369 125 € 6 127 753 € 4 938 510 € 4 855 567 € 3 294 831 € 2 174 156 € 5 169 704 € 7 038 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 074 665 € 2 835 626 € 3 379 548 € 2 532 303 € 1 462 248 € 1 332 072 € 505 814 € 2 430 174 € 5 278 784 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 948 988€ 1 857 398€ 2 667 754€ 1 965 323€ 805 421€ 971 993€ 312 069€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 125 677€ 978 228€ 711 794€ 566 980€ 656 827€ 360 079€ 193 745€ 2 430 174€ 5 278 784€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 704 026€ 1 372 488€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
783 945€ 691 477€ 588 608€ 476 246€ 340 633€ 278 421€ 256 493€ 159 491€ 89 350€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
453 363€ 419 924€ 353 404€ 248 355€ 165 668€ 141 142€ 142 999€ 83 390€ 50 821€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 065 948€ 2 422 083€ 1 803 193€ 1 681 606€ 2 887 018€ 1 543 196€ 1 268 850€ 792 623€ 247 184€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15€ 3 000€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 540 095 € 936 018 € 793 493 € 476 015 € 518 696 € 352 731 € 409 403 € 219 327 € 173 289 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
160 273€ 191 887€ 121 841€ 116 881€ 112 813€ 50 768€ 126 257€ 146 752€ 96 687€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 379 822€ 744 131€ 671 652€ 359 134€ 405 883€ 301 963€ 283 146€ 72 575€ 76 602€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
428€ 947€ 860€ 1 023€ 2 797€ 57€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
581 405 € 400 356 € 418 846 € 138 841 € 60 634 € 80 299 € 85 215 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
397 344€ 277 758€ 299 822€ 97 437€ 40 969€ 60 634€ 65 550€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
184 061€ 122 598€ 119 024€ 41 404€ 19 665€ 19 665€ 19 665€